Banaszak Bogusław

1955–2018

biografia

Urodził się 3 lutego 1955 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu z wyróżnieniem (brązowy medal za wyniki w nauce) wrocławskiego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza pomyślnie zdał egzaminy i dostał się – jak wcześniej zaplanował – na studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Miał wtedy 18 lat, a ponieważ w tamtym okresie studia na kierunku prawo trwały tylko 4 lata, w wieku 22 lat był już ich absolwentem. Studia ukończył nie tylko z bardzo dobą oceną z obrony pracy magisterskiej, ale także z wyróżnieniem za całokształt wyników w nauce uzyskanych w ich trakcie. Od roku 1977, czyli bezpośrednio po studiach, został zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty (potem – asystenta i starszego asystenta) w Katedrze Prawa Państwowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i przez następnych prawie 40 lat był bezpośrednio z nią związany (w latach 2002–2014 piastował funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego). Bardzo szybko, bo już w roku 1983, obronił na Wydziale Prawa i Administracji pracę doktorską (promotorem był doc. dr Aleksander Patrzałek), co zaowocowało zatrudnieniem Go na stanowisku adiunkta (od 1984). W 1991 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1994 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł profesora nauk prawnych otrzymał w 1998 r. W latach 1999–2014 był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego.W tym okresie związany był także z Wyższą Szkołą Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu (1995–2005), gdzie w latach 1999–2002 pełnił funkcję prorektora. Od roku 1998 do 2008 pracował również jako profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (we Frankfurcie nad Odrą), kierując tam Katedrą Polskiego Prawa Publicznego. Współpracował także (od 2005) z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy. Od roku 2014 związał się z Uniwersytetem Zielonogórskim, gdzie został pierwszym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, do którego powstania walnie się przyczynił.

 

Zaprezentowanie sylwetki osoby – naukowca, który przedwcześnie odszedł – jest bardzo trudne. Z jednej strony wydaje się bowiem, że dla wskazania Jego dokonań najważniejsze jest podkreślenie liczby opublikowanych monografii, podręczników, artykułów, opinii, glos, komentarzy, wygłoszonych referatów czy też wypromowanych doktorów, napisanych recenzji w przewodach habilitacyjnych lub w związku z zatrudnieniem (przedłużeniem zatrudnienia) na stanowisku profesora nadzwyczajnego czy zwyczajnego. Z drugiej strony natomiast ważniejsze zdaje się zwrócenie uwagi na sprawę bardziej przyziemną, ale zdecydowanie istotniejszą, tzn. pokazanie, jakim Człowiekiem był Zmarły. 

 

Stając przed takim dylematem, jako uczeń, magister (asystent), który pod opieką Profesora Bogusława Banaszaka najpierw się doktoryzował, następnie habilitował i wreszcie – permanentnie motywowany – uzyskał tytuł naukowy profesora, postanowiłem odnieść się do obu wspomnianych wymiarów, a w konsekwencji, prezentując olbrzymi dorobek Profesora, napisać słów kilka o Nim jako człowieku. Właściwe byłoby tu użycie łacińskiej sentencji: Beatus, qui tenet.

 

Z rozmów, które odbywałem z Profesorem, wiem, że wybór drogi zawodowej był przezeń w pełni przemyślany i już po ukończeniu studiów jednoznacznie zdeterminowany w kierunku prowadzenia badań naukowych, które dotyczyć miały nie tylko zagadnień polskiego prawa konstytucyjnego (wtedy jeszcze nazywanego państwowym), ale szerzej – różnorodnych kwestii prawno-porównawczych. Konieczne jest także podkreślenie, iż tym, co fascynowało Profesora od początku pracy, było prowadzenie dydaktyki. Uważał bowiem, że bezpośredni kontakt ze studentami pozwala nie tylko nauczać młodych ludzi i kształtować ich postawy życiowe, lecz także zmusza wykładowcę do stałego podnoszenia poziomu własnych kwalifikacji, co powinno skutkować przekazywaniem jak najszerszych i w pełni merytorycznych kompetencji naukowych. Przez kilkadziesiąt lat swojej pracy dydaktycznej Profesor niezmiennie utrzymywał wysoki poziom wykładów (co sam jako były student mogę poświadczyć), zwłaszcza zaś na podkreślenie zasługuje Jego perfekcyjna umiejętność zainteresowania słuchacza tym, o czym mówił, i to do tego stopnia, iż nieoczekiwanym zaskoczeniem dla odbiorcy był nagły upływ czasu prowadzonych przezeń zajęć.

 

Po obronie doktoratu (1983 r.) Bogusław Banaszak zintensyfikował swoje badania nad zagadnieniami prawno-ustrojowymi, jak również dotyczącymi poszanowania wolności i praw jednostki w państwach demokratycznych (wtedy jeszcze zwanych burżuazyjnymi). Efektem Jego badań było opublikowanie monografii pt. Sądownictwo konstytucyjne a ochrona podstawowych prawobywatelskich. RFN, Austria, Szwajcaria (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,1990), która wraz z dotychczasowym dorobkiem (obejmującym już wtedy kilkadziesiąt pozycji opracowań naukowych) pozwoliła na wszczęcie i po upływnie roku pozytywne zakończenie procedury habilitacyjnej oraz uzyskanie przezeń stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 

Następne lata to okres jeszcze bardziej wzmożonych badań naukowych Profesora. Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989–1990 oraz otwarcie granic pozwoliły na dynamiczny rozwój współpracy z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Profesor, który już wcześniej nawiązywał kontakty między ośrodkiem wrocławskim a ośrodkami w Republice Federalnej Niemiec, Szwajcarii czy Austrii (m.in. w 1994 r. był profesorem gościnnym na Uniwersytecie Wiedeńskim), czerpał pełnymi garściami z nowych możliwości rozwoju naukowego. Jego wyjazdy, staże, seminaria, udział w konferencjach służyły również nauce polskiej. Efektem tej pracy były następne publikacje, w tym należące do pierwszych opracowań kompleksowo przedstawiających problematykę ochrony wolności i praw jednostki: Prawajednostkiisystemyichochrony(Kolonia Limited, 1995), jak również prawa konstytucyjnego w demokratycznej Polsce: Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992; napisane we współautorstwie z Arturem Preisnerem, miało kilka wznowień).  

 

Lata 1994–2014 wiązały się z nieprzeciętnym zaangażowaniem Profesora Banaszaka w różnego rodzaju działalności. Na płaszczyźnie badań naukowych jego efektem stało się opublikowanie prawie 350 różnego rodzaju opracowań naukowych (od monografii, przez studia i artykuły, do opinii, glos, głosów w dyskusji, recenzji, haseł i komentarzy), kilkudziesięciu ekspertyz zarówno dla organów władzy ustawodawczej (Sejm, Senat), jak i władzy wykonawczej i sądowniczej, oraz wielu – wydanych w różnorodnych periodykach – prac publicystycznych dotyczących istotnych kwestii ustrojowych i prawnych. Do najważniejszych opracowań monograficznych autorstwa Profesora zaliczyć trzeba:

 

– Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych(Wolters Kluwer, wyd. I – 2004, wyd. III – 2012);

– Impact of European Integration on the Law and Constitutional System in Poland(C.H. Beck, 2009);

– Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych(Wydawnictwo Sejmowe, 2007);

– Outline of Polish Constitutional Law(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005);

– System konstytucyjny Niemiec (Wydawnictwo Sejmowe, 2005);  

– Einführung in das polnische Verfassungsrecht(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003).

Fundamentalne znaczenie miały także przygotowane przez Profesora komentarze:

– Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej(C.H. Beck, 2009 oraz aktualizowane wydania w następnych latach); 

– Kodeks wyborczy. Komentarz(C.H. Beck, wyd. I – 2014, wyd. III – 2018).

Nie można wreszcie zapomnieć o kompleksowym podręcznikuPrawo konstytucyjne(C.H. Beck), którego ósme wydanie datowane jest na 2018 rok.Prace Bogusława Banaszaka były publikowane w wielu językach, m.in. niemieckim, angielskim, hiszpańskim, rumuńskim, włoskim, a nawet koreańskim, i ukazały się drukiem w kilkunastu państwach europejskich. 

 

Doskonale znając język niemiecki, Profesor przetłumaczył na język polski dziewięć książek z zakresu prawa, a ponadto kilkadziesiąt innych opracowań z dziedziny prawa konstytucyjnego i prawa praw człowieka. Przykładem może być Parlament Szwajcarii(Wydawnictwo Sejmowe, 2000), obejmujący tłumaczenie zbioru prac Das Parlament – „Oberste Gewalt des Bundes”?(Bern 1991) i tomu Bundesstaatsrecht der Schweiz, Bd. 2, autorstwa Jeana-François Auberta (Basel 1995), a także Sądownictwo administracyjne i konstytucyjne – Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeitautorstwa H. Linharta i J. Harbicha (München 2000). 

 

Docenić należy również zaangażowanie Profesora Banaszaka w funkcjonowanie i rozwój wydawnictw naukowych. Sprawował funkcję redaktora naczelnego „Przeglądu Prawa i Administracji” (1996–2008), a także przewodniczącego komitetu redakcyjnego „Przeglądu Legislacyjnego” (2006–2010). W ciągu ostatnich dwudziestu lat był członkiem wielu rad i kolegiów redakcyjnych czasopism, m.in.: „Recht in Ost und West”, „Osteuropa-Recht”, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka”, „Studia Wyborcze”, „Közjogi Szemle”, „Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia”, „Pravo Ukrainy”, „Revista da Facultade de Direito de São Bernardo do Campo”, „Comparative Law Review”, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”, „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy”. 

 

Ponadto Profesor należał do wielu towarzystw naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, m.in. do Światowego Stowarzyszenia Prawników (World Jurist Association), Societas Iuris Publici Europaei, Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Wyborczego, Argentyńskiego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (Asociación Argentina de Justicia Constitutional) czy Stowarzyszenia Prawników Ukrainy. Był również członkiem honorowym Instytutu Prawa Interdyscyplinarnego Fakultetu Prawa Uniwersytetu w Porto (Portugalia), a także członkiem korespondentem hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Publicznych, Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu oraz członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 

 

Trudno jest opisać działalność organizatorską Bogusława Banaszaka, nie sposób bowiem zliczyć organizowanych lub współorganizowanych przezeń konferencji. Warto podkreślić, że jako organizator i współorganizator inicjował spotkania naukowe nie tylko w Polsce, lecz także w wielu państwach europejskich (w tym spotkania cykliczne). W ciągu swojej kariery Profesor Banaszak otaczał opieką naukową wiele młodych osób. Wypromował czterdziestu doktorów, kilkuset magistrów i licencjatów. Był recenzentem w kilkudziesięciu przewodach doktorskich oraz w podobnej liczbie przewodów habilitacyjnych. Opiniował kilkadziesiąt kandydatur na stanowisko profesorskie. Podkreślenia wymaga także Jego umiejętność sprawowania różnych funkcji jednocześnie. Oto przykłady. W 2002 r. pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, a ponadto w latach 2002–2006 był koordynatorem Szkoły Prawa Niemieckiego i Prawa Polskiego, a później (do roku 2014) – pełnomocnikiem dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii do spraw związanych z funkcjonowaniem tej Szkoły. W latach 1996–2002 sprawował funkcję przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym okresie był również kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji (do 2001), później (2002) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

 

Od maja 2006 do maja 2010 r. piastował funkcję przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP, od roku 2016 był członkiem tej Rady. Od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję członka Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka), a od roku 2017 – funkcję sędziego Trybunału Stanu. Od kwietnia 2013 r. był członkiem tytularnym Grupy Niezależnych Ekspertów do spraw Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego Rady Europy, a także ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2010–2014) i członkiem zarządu Euro-Faculty w Rydze (1992–1998).

 

Jego zaangażowanie w zakresie problematyki ochrony wolności i praw jednostki wiązało się z pełnieniem funkcji członka Rady Doradczej do spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2000–2001), członka Rady Rzecznika Praw Obywatelskich (2006–2010), Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego działającej przy Rzeczniku Praw Dziecka (od 2013), Rady Programowej Centrum Studiów Wyborczych UŁ i UMK (2008–2016), Międzynarodowego Dyrektoriatu Doradczego Amerykańskiego Instytutu Biograficznego (od 2009) czy wreszcie (od 2017) Zespołu Specjalistycznego Nauk Humanistycznych, Społecznych i Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Za swoją działalność oraz dokonania naukowe Bogusław Banaszak był wielokrotnie nagradzany i to nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach. Profesor został odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Austrii (2000), Złotym Krzyżem Zasługi RP (2001), Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I klasy, Wielką Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii (2007), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2008). Niewątpliwie zaszczytnym docenieniem Profesora był też Order Sprawiedliwości I stopnia Światowego Stowarzyszenia Prawników (2011). 

 

Profesor Banaszak za swoje dokonania uhonorowany został również czterema doktoratami honoris causa: Uniwersytetu w Peczu (Węgry, 2004), Uniwersytetu w Alba Iulia (Rumunia, 2009), Uniwersytetu w Piteşti (Rumunia, 2010) oraz Kijowskiego Uniwersytetu Prawa (Ukraina, 2011). Bogusław Banaszak zmarł 9 stycznia 2018 r. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP.

 

Na zakończenie warto podkreślić, że jako osoba bezpośrednio współpracująca z Profesorem przez dwadzieścia lat mogłem obserwować i osobiście doświadczyć tego, w jak poważny sposób Bogusław Banaszak traktował relację uczeń-mistrz, posiadając przy tym umiejętność poszanowania poglądów tego pierwszego. Nie wiem, czy mogę się wypowiadać tutaj w imieniu wszystkich uczniów Profesora Banaszaka, którzy będąc pod Jego skrzydłami, szczęśliwie dotarli do mety w postaci otrzymania stopnia doktora (a następnie habilitacji czy tytułu profesora), choć jestem przekonany, iż taka postawa charakteryzowała Profesora. Tym, co dodatkowo Go wyróżniało, było nieustanne podkreślanie, iż w każdym z nas drzemie talent i możność zgłębienia nawet najbardziej skomplikowanego problemu badawczego. Nie było przy tym ważne, czy dana osoba znajduje się dopiero na początku, czy na późniejszym etapie drogi naukowej. Istotne jest to – jak mówił – żeby się odpowiednio do takiego wyzwania przygotować i po prostu poradzić sobie z nim, wychodząc przy tym z założenia, iż Homo homini consulere debet(Człowiek człowiekowi powinien pomagać), i taką właśnie rolę sobie jako promotor wyznaczał.

 

Profesor Bogusław Banaszak hołdował zasadzie, że należy sobie wytyczać cele i konsekwentnie je realizować. Podkreślał również, że trzeba się cieszyć z dokonań innych ludzi, a jeszcze bardziej się cieszyć, gdy miało się jakiś, choćby niewielki wkład w osiągnięcie sukcesu przez drugą osobę. Ta właśnie cecha osobowości Profesora Banaszaka charakteryzowała całokształt Jego działalności jako naukowca, dydaktyka, kierownika, promotora, a także osoby pełniącej wiele funkcji publicznych. Wydaje się, iż źródłem Jego sukcesu było po prostu to − choć być może aż to – że był człowiekiem światłym, wolnym od zazdrości, kierującym się w życiu właściwą dozą rozsądku i wiary w drugiego człowieka. Oczywiście można argumentować, znowu odwołując się do sentencji łacińskiej, że Testis unus, testis nullus(Jeden świadek, żaden świadek), ale wiem, iż grupa osób, które w ten właśnie sposób wspominają Profesora Bogusława Banaszaka nie jest mała.

 

Informacje biograficzne:

Akta osobowe Działu Kadr Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kapusta P., Wojtczak K., Wspomnienie o Profesorze zwyczajnym doktorze habilitowanym Bogusławie Banaszaku, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 1, s. 207–213.

Łabno A., Laudacja, [w:] Aktualne problemy Konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, pod red. H. Babiuch, P. Kapusty i J. Michalskiej, Legnica 2017, s. XVII–XXI.

O Profesorze Bogusławie Banaszaku, [w:] Aktualne problemy Konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, pod red. H. Babiuch, P. Kapusty i J. Michalskiej, Legnica 2017, s. XIII–XV.

Mariusz Jabłoński

bibliografia

Rok 1981

Ustrój Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w latach 1948-1980, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo T. 108 (1981), s. 3-20. Tom ofiarowany Profesorowi Andrzejowi Mycielskiemu w 80 rocznicę urodzin.

Rok 1983

Konstytucyjne założenia podstawowych praw, wolności i obowiązków obywatelskich i ich realizacja w praktyce [w:] Konstytucja PRL po 30 latach jej obowiązywania pod red. Kazimierza Działochy, Wrocław 1983. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 116), s. [113]-128.

Specyficzne cechy ustroju politycznego niektórych azjatyckich państw socjalistycznych, Państwo i Prawo, R. 38, z. 8 (1983), s. 73-[84].

Rok 1984

Nowa konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej, Państwo i Prawo, R. 39, z. 8 (1984), s. 81-91.

Rok 1985

Ewolucja systemu politycznego Chińskiej Republiki Ludowej po śmierci Mao Tse-Tunga, Studia Nauk Politycznych, 1985, nr 3-4, s. [57]-72.

Koncepcja prawa w Chińskiej Republice Ludowej i jej realizacja, „Państwo i Prawo” R. 40, z. 10 (1985), s. 87-98.

Rok 1986

Państwa orientacji socjalistycznej w Azji, [w:] Państwo orientacji socjalistycznej w III świecie. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 25-27 IX 1986 r. pod red. Aleksandra Patrzałka, Wrocław 1986, s. 196-216.

Rok 1987

Pozaprocesowe zasady organizacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Trybunał Konstytucyjny. Materiały konferencyjne pod red. Janusza Trzcińskiego, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 1987. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1037), s. [173]-186.

Rok 1989

Geneza partii i programu "Zielonych" w RFN, Studia Nauk Politycznych, 1989, nr 3, s. 77-99.

Prawa, wolności i obowiązki obywatelskie w azjatyckich państwach socjalistycznych, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo T. 169 (1989), s. 65-77.

Rok 1990

New civic rights legislation in Poland, Korea-Journal for East-West European Studies, Vol. 5, nr 1 (1990), s. 107-119.

Sądownictwo konstytucyjne a ochrona podstawowych praw obywatelskich : RFN, Austria, Szwajcaria, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 1990, ss. 206 (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 201). W serii gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1307.

Wissenschaftliche Artbeitstagung der Gesellschaft für Deutschland-forschung, Recht in Ost und West, H. 5 (1990), s. 249-251.
Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w Austrii, [w:] Zasada równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych pod red. Leszka Garlickiego i Janusza Trzcińskiego, Wrocław 1990. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1303), s. 77-88.

Zasada równości w orzecznictwie Związkowego Trybunału Konstytucyjnego w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Zasada równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych pod red. Leszka Garlickiego i Janusza Trzcińskiego, Wrocław 1990. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1303), s. 113-140.

[współautor: Aleksander Patrzałek] Der Verfassungsgerichtshof in Polen, Recht in Ost und West, H. 3 (1990), s. 158-162.

Rok 1991

[recenzja:] Jan Barcz: Między konstytucją a ponadnarodowością. Opcja integracyjna konstytucji RFN. Warszawa 1990, Państwo i Prawo, R. 46, z. 10 (1991), s. 100-101.

[tłumaczenie:] Youn-Soo Kim System polityczny Republiki Korei, Państwo i Prawo, R. 46, z. 5 (1991), s. 29-35.

Rok 1992

Die Entwicklung des polnischen Parlamentswahlrechts 1944-1991, Recht in Ost und West, Jg. 36, H. 3 (1992), s. 129-133.

Podmiotowy i przedmiotowy zakres skargi konstytucyjnej w Republice Federalnej Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo T. 200 (1992), s. 61-84. [Art. z 1989 r., zamieszczony w tomie poświęconym pamięci Jerzego Surowca].

Prawa człowieka a ochrona środowiska, [w:] Ekologia społeczna i współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska : zbiór prac pod red. nauk. Edwarda J[ózefa] Pałygi), Warszawa 1992. (Biblioteka Fundacji im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Folia Humanitates ; 1), s. 89-92.

[współautor: Artur Preisner] Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 1992, ss. 226.

Rok 1993

Lustracja i dekomunizacja w Polsce w świetle praw jednostki w prawie wewnętrznym i międzynarodowym, [w:] Prawa człowieka : geneza, koncepcje, ochrona, pod red. Bogusława Banaszaka, Wrocław 1993. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1588), s. [169]-178.

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1993 r., Przegląd Sejmowy, R. 1, nr 4 (1993), s. [34]-46. [Przedruk tekstu w : Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej : wybór tekstów pod red. Ryszarda Balickiego, Bogusława Banaszaka, Mariusza Jabłońskiego. Wrocław, 1997, s. [73]-86.

Prezydencki projekt Karty praw i wolności, Przegląd Sejmowy, R. 1, nr 1 (1993), s. [62]-76.

Ustawodawstwo a wykładnia konstytucji w działalności Związkowego Trybunału Konstytucyjnego w Austrii, [w:] Problemy tworzenia prawa w państwie demokratycznym pod red. Kazimierza Działochy, Wrocław 1993. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 223), s. 3-19.

[współautor: Artur Preisner] Prawo konstytucyjne : wprowadzenie. Wyd 2 popr. i uzup. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 1993, ss. 211 [Wyd. 1 pt: Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego].

[współautor: Evripidis Stylianidis] Ustawa o Grecji, Państwo i Prawo, R. 48, z. 2 (1993), s. 61-65.

[Redakcja:] Prawa człowieka : geneza, koncepcja, ochrona, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 1993, ss.178. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1588), s. [10] : Słowo wstępne. Spis treści, notki o aut. również w jęz. ang., niem. Tekst część. tł. z ang., grec., niem.

Rok 1994

Le citoyen et le contrôle de la constitutionnalité du droit en Allemagne, Autriche et Suisse,
[w:] Le citoyen et le contrôle de la constitutionnalité des lois en Pologne et en France sous la dir. H. Roussillion et A. Patrzalek, Toulouse 1994, s. 181-197. Materiał z konferencji, która odbyła się w dniach 9-10 września 1993 r. we Wrocławiu na Wydziale Prawa i Administracji.

Czy Polsce potrzebna jest druga izba, Przegląd Sejmowy, R. 2, nr 2 (1994), s. [33]-48.

Immunitet parlamentarny de lege lata i de lege ferenda, Państwo i Prawo, R. 49, z. 4 (1994), s. 43-49. [Przedruk tekstu w : Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej : wybór tekstów pod red. Ryszarda Balickiego, Bogusława Banaszaka, Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 1997. s. [155]-163.

Zur Diskussione über die zweite Parlamentskammer in Polen, WGO Monatshefte für Osteuropäisches Recht, Jg. 36, H. 5 (1994), s. 287-296.

[współautorzy: Włodzimierz Gromski, Kazimierz Działocha, Artur Preisner, Małgorzata Masternak- Kubiak, Krzysztof Wójtowicz, Andrzej Gwiżdż, Aleksander Patrzałek, Andrzej Szmyt, Ryszard Mastalski, Andrzej Kabat, Zdzisław Jarosz, Józef Repel] Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym : praca zbiorowa pod red. Janusza Trzcińskiego, Warszawa : Wydaw. Sejmowe 1994, ss. 335.

[recenzja:] Grundgesetz-kommentar, t.1. Präambel bis Art. 20. I. v. Münch, P. Kunig (red.), München 1992, „Edukacja Prawnicza” 1994, nr 9, s. 208.

[recenzja:] Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim pod red. Andrzeja Rzeplińskiego, Warszawa 1993, Państwo i Prawo, R. 49, z. 7-8 (1994), s. 120.

 

Rok 1995

[współautorzy: Józef Bielawski, Krystian Complak, Włodzimierz Gromski, Leszek Leszczyński, Aleksander Patrzałek, Henryk Rot, Roman A. Tokarczyk, Krzysztof Wójtowicz] Główne kultury prawne współczesnego świata pod red. nauk. Henryka Rota, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995, ss. 247.

Jedno- czy dwuizbowy parlament w nowej Konstytucji RP : możliwe koncepcje drugiej izby, [w:] Przeobrażenia we współczesnym prawie konstytucyjnym pod red. Kazimierza Działochy, Wrocław 1995. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; nr 247), s. 97-103. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Aleksandrowi Patrzałkowi z okazji 65. rocznicy jego urodzin.

Die juristische Bewältigung des kommunistischen Unrechts in Polen, [w:] Juristische Bewaältigung des kommunistischen Unrechts in Osteuropa und Deutschland Georg Brunner (Hrsg.), Berlin 1995, (Osteuropaforschung ; 34), s. 41-52.

Obywatel a kontrola konstytucyjności prawa w wybranych państwach europejskich, [w:] Obywatel a kontrola konstytucyjności prawa w Polsce i we Francji na tle rozwiązań europejskich. Materiały z konferencji międzynarodowej we Wrocławiu w 1993 roku pod red. Stanisława Kaźmierczyka, Wrocław 1995. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 239). s. 95-107.

Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław : "Kolonia" 1995, ss. 184. Przedruk rozdziału "Wewnątrzpaństwowe systemy ochrony praw jednostki" w : Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej : wybór tekstów pod red. Ryszarda Balickiego, Bogusława Banaszaka, Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 1997, s. [109]-126.

Probleme des Datenschutz in Polen, [w:] Informationsgesellschaft und Rechtskultur in Europa : informationelle und politische Teilhabe in der Europäischen Union, Marie Theres Tinnefeld, L. Phillips, s. Heil (Hrsg.), Baden-Baden1995, s. 131-135.

Skarga konstytucyjna, Państwo i Prawo, R. 50, z. 12 (1995), s. 4-13. Artykuł oparty jest na tekście referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komitetu Nauk Prawnych PAN w dniu 24 X 1995 r. Przedruk tekstu w : Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej : wybór tekstów pod red. Ryszarda Balickiego, Bogusława Banaszaka, Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 1997, s. [264]-275.

Uwagi o zmianie Konstytucji, Przegląd Sejmowy, R. 3, nr 1 (1995), s. 9-26.

W kwestii racjonalnej liczby posłów i senatorów, Państwo i Prawo, R. 50, z. 5 (1995), s. 62-68.

Zasady ustroju a prawa jednostki, Rzeczpospolita, 1995, nr 137, dod. "Prawo co dnia", s. 17.

[współautorzy: Włodzimierz Gromski, Małgorzata Masternak-Kubiak, Artur Preisner [et al.] Słownik wiedzy o Sejmie, red. nauk. Artur Preisner, Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1995, ss. 162.

[recenzja:] Peter Häberle, Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates : Methoden und Inhalte : Kleinstaaten und Entwicklungsländern, Berlin 1992, „Państwo i Prawo” R. 50, z. 2 (1995), s. 99-100.

[tłumaczenie z niem.:] Parlament Republiki Federalnej Niemiec, red. Josef Isensee, Paul Kirchhof, Warszawa : Wydaw. Sejmowe 1995, ss. 256. (Parlamenty Świata).

[tłumaczenie:] Ingo von Münch, Rządy koalicyjne - problemy polityczne i prawne, Przegląd Sejmowy, R. 3, nr 4 (1995), s. 51-68.

[tłumaczenie:] Ipsen Knut, Relacje między prawem międzynarodowym, prawem Unii Europejskiej i prawem wewnętrznym : (ze szczególnym uwzględnieniem postanowień Ustawy Zasadniczej RFN), [w:] Prawo, źródła prawa i gwarancje jego zgodności z ustawą zasadniczą w projektach Konstytucji RP pod red. Kazimierza Działochy i Artura Preisnera, Wrocław 1995. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1745), s. 83-103. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji, Karpacz, 20-21 września 1994 r. zorg. przez Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego.

 

Rok 1996

 

Petycja w projekcie nowej konstytucji, Rzeczpospolita, 1996, nr 268, s. 4.

Prezydent w projektach nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. T. 34 (1996), s. 109-121.

Weryfikacja wyborów, Rzeczpospolita, 1996, nr 69, s. 18.

[Współautor: Artur Preisner] Prawo konstytucyjne : wprowadzenie. Wyd 3 zm., Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, ss. 239.

[Recenzja:] Cezary Mik, Koncepcja normatywna prawa europejskiego praw człowieka, Toruń 1994, Państwo i Prawo, R. 51, z. 1 (1996), s. 89-90.

[Recenzja:] Peter Häberle, Europäische Rechtskultur. Versuch einer Annäherung in zwölf Schriften [!], Baden-Baden 1994, [...], „Państwo i Prawo” R. 51, z. 3 (1996), s. 80-81. W tytule art. recenzowanej książki błąd w słowie "Schriften".

[Tłumaczenie:] Rudolf Thienel, Austriacki parlament federalny : organizacja i kompetencje, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 34 (1996), s. 7-35.

[Tłumaczenie:] Peter Häberle, Perspektywy naukowych badań nad transformacją kulturową : problemy związane z przejściem (post)komunistycznych krajów Europy Wschodniej do ogólnoeuropejskiego państwa konstytucyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 34 (1996), s. 37-54.

[Tłumaczenie:] Peter Häberle, Źródła prawa w nowych konstytucjach, „Przegląd Sejmowy” R. 4, nr 4 (1996), s. [58]-74.

[Redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 34 (1996),Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, ss. 165. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1850).

 

Rok 1997

 

Datenschutz in Polen, [w:] EC data protection directive : interpretation, application, transposition : Working Conference [10th and 11th June 1996, Hannover] Wolfgang Kilian (ed.), Darmstadt 1997. (Beiträge zur juristischen Informatik ; Bd. 22), s. [158]-164.

Między jedną a drugą ustawą, Rzeczpospolita, 1997, nr 153, s. 13. Czynności kontrolne w świetle ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

Po co komu PESEL? rozm. przepr. Katarzyna Sokolewicz-Hirszel, Gazeta Prawna, 1997, nr 21, s. 29.

Podstawowe obowiązki prawne jednostki, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, ss.123. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 259). W serii gł. Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1981.

Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy, R. 5, nr 5 (1997), s. [56]-68.

Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997, ss. 55. (Prawa i Wolności).

Les principes du droit électoral polonais, Droit Polonais Contemporain, 1996, nr 1/4 [wyd. 1997], s. 71-83

Probleme der sog. Lustration in den gegenwärtigen gesetzgeberischen Arbeiten in Polen, Recht in Ost und West, Bd. 41,[nr] 1 (1997), s. 32-35.

Proceduralne i materialnoprawne normy konstytucji, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji red. nauk. Janusz Trzciński, Warszawa 1997, s. 114-[124].

Regulacja prawna procedury legislacyjnej w Austrii, Państwo i Prawo, R. 52, z. 5 (1997), s. 75-83.

Skarga konstytucyjna i jej znaczenie w zakresie ochrony praw podstawowych, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona red. nauk. Leszek Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 174-[185].

[współautor: Ryszard Mastalski] Podstawa opodatkowania budowli ; Powszechnie obowiązująca wykładnia : ekspertyzy prawne profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeczpospolita, 1997, nr 28, s. 16.

[współautor: Janusz Trzciński] Wokół koncepcji regionu w Polsce, [w:] Studia nad prawem konstytucyjnym : [dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze], Wrocław 1997. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 257), s. 13-17.

[Recenzja:] Andrzej Bisztyga, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Katowice 1977 [i.e. 1997]: Państwo i Prawo, R. 52, z. 8 (1997), s. 98-100.

[Tłumaczenie:] Parlament Republiki Austrii red. naukowy Herbert Schambeck, Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997, ss. 334. (Parlamenty Świata).

[Tłumaczenie:] Wolfgang Rüfner, Spory kompetencyjne w Republice Federalnej Niemieć, Przegląd Sejmowy, R. 5, nr 4 (1997), s. [9]-22. Wykład wygłoszony w Warszawie 15 czerwca 1996 r.

[Tłumaczenie:] Peter Lehmann, Prawo administracyjne - wyd. Bawarska Szkoła Administracji. Korporacja Prawa Publicznego, Federalna Akademia Administracji Publicznej przy Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, München : Bawarska Szkoła Administracji. Korporacja Prawa Publicznego ; Bonn : Federalna Akademia Administracji Publicznej przy Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 1997, ss. 253. (Leksykon Międzynarodowego Słownictwa Prawniczo-Administracyjnego. Seria P, Niemiecko-Polski t. 4). Równolegle tekst niem. i przekł. pol.

[Redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 37 (1997), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, ss.194. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 1973). Artykuły w jęz. pol., ang., niem.

[Redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 36 (1997), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, ss. 206. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 1931). Artykuły w jęz. pol., ang., niem.

[Redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 39 (1997), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, ss. 291. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2047). Artykuły w jęz. pol. i ang.

[współredakcja: Gerrit Manssen] Grundrechte im Umbruch : das Beispiel von Polen und Deutschland, Berlin : Berlin-Verl. Spitz, 1997, ss. 110. (ROW-Schriftenreihe ; Bd. 12).

[współredakcja: Janusz Trzciński] Studia nad prawem konstytucyjnym : [dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze], Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, ss. 336. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 257). W serii gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1963.

[współredakcja: Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński] Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej : wybór tekstów, Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1997, ss. 275.

 

Rok 1998

 

Nie wylewać dziecka z kąpielą : immunitet parlamentarny, Rzeczpospolita, 1998, nr 288, s. 15.

Wandel der Eigentumsordnung in Polen nach 1989, [w:] Wandel der Eigentumsordnung in Mittel- und Osteuropa. [Hrsg.] Gerrit Manssen, Bogusław Banaszak, Berlin 1998. (ROW-Schriftenreihe ; Bd. 17), s. 141-148.

Prawa jednostki w konstytucjach wybranych krajów i mechanizmy ich ochrony [w:] Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów, z. 1, Wyd. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1998, s.84-97.

[współautor: Krzysztof Wygoda] Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 1998 r. (sygn. akt K.3/98), Przegląd Sejmowy, R. 6, nr 6 (1998), s. 163-169.

[współautor: Małgorzata Masternak-Kubiak] Senat w nowej konstytucji, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. T. 41 (1998), s. 45-55.

[współautorzy: Ryszard Balicki, Adam Błaś, Jan Boć, Krystian Complak, Jacek Giezek, Mariusz Jabłoński, Jan Jeżewski, Zdzisław Kegel, Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak, Marek Mazurkiewicz, Wiesława Miemiec, Józef Repel, Zygfryd Siwik, Zofia Świda, Janusz Trzciński, Krzysztof Wójtowicz [et al.] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku pod red. J. Bocia, Wrocław : [s.n.], 1998, ss. 360.

[Redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji / pod red. Bogusława Banaszaka - T. 40 (1998). - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - 217 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2079). - Bibliogr. przy art. - Spis treści również w jęz. ang. i niem.

[Redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji / pod red. Bogusława Banaszaka - T. 41 (1998). - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - 231 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2100). - Bibliogr. przy art. - Spis treści również w jęz. ang. i niem.

[współredaktor: Gerrit Manssen] Wandel der Eigentumsordnung in Mittel- und Osteuropa, Berlin : Berlin Verlag A. Spitz, 1998, ss.163 (ROW-Schriftenreihe ; Bd. 17).

 

Rok 1999

 

The concept of individual rights in Poland, [w:] The principles of basic institutions of the system government in Poland, transl. by Albert Pol ; [ed. by Paweł Sarnecki, Andrzej Szmyt, Zbigniew Witkowski], Warsaw 1999, s. 89-108.

Constitutional grounds for the membership of Poland in the European Union, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 42 (1999), s. 43-56. Materiał przygotowany na VI ICCEES World Congress, Tempere 29 July - 3 August 2000.

Koncepcja praw jednostki w Polsce, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, T. 2, z. 1 (1999), s. 61-77.

Prawo konstytucyjne, Warszawa: C.H. Beck, 1999, ss. XXIV, 631. (Studia Prawnicze).

Die Rechtsstellung der Minderheiten in Polen, [w:] Das Recht der nationalen Minderheiten in Osteuropa, red. G. Brunner, B. Meissner, Berlin Verlag, Berlin 1999, s. 75-90.

Die Reform der territorialen Selbstverwaitung in Polen, WGO Monatshefte für Osteuropäisches Recht. Jg. 41, H. 5 (1999), s. [333]-350.

Spór o skargę konstytucyjną, [w:] Społeczeństwo w przełomie : Polska, Niemcy i Unia Europejska = Die Gesellschaft in der Wende : Polen, Deutschland und die Europäische Union pod red. Marka Maciejewskiego, Wrocław 1999, s. [157]-177. Tekst równol. pol. i niem. Materiały ze wspólnej konferencji uniwersytetów we Wrocławiu i Ratyzbonie zorganizowanej we wrześniu 1998 r. we Wrocławiu. Wersja niemiecka rozdziału pt. "Der Streit um die Verfassungsbeschwerde" na str. [167]-177.

[Opinia] w sprawie łączenia mandatu przedstawicielskiego ze stanowiskiem prezydenta miasta na prawach powiatu, Przegląd Sejmowy, R. 7, z. 4 (1999), s. 65-71.

[współautor: Krzysztof Wygoda] Prawnokarne aspekty ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa J. Wąsika pod red. Leszka Boguni, Wrocław 1999, s. 23-[45].

[współautor: Krzysztof Wygoda] Regulacja prawna ochrony danych osobowych w Polsce w świetle ustawy z 29 sierpnia 1997 r. i standardów europejskich, [w:] Ochrona danych osobowych pod red. Mirosława Wyrzykowskiego, Warszawa 1999, s. [49]-71.

[współautor: Krzysztof Wygoda, Polish Legal Regulations Concerning the Protection of Personal Data in Light of the Law of 29 August 1997, [w:] Constitutional Essays, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1999, s. 327-349.

[współautor: Mariusz Jabłoński], Konstytucyjna koncepcja mandatu posła i senatora a gwarancje jego wykonywania na gruncie ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora, [w:] Opinie dotyczące nięzbędnych zmian w ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonaniu mandatu posła i senatora, Przegląd Sejmowy, 2000, nr 1, s. 81-98.

[współautorzy: Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Maciej Lis, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner ] Encyklopedia prawa pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic, Warszawa : C.H. Beck, 1999, ss. XXVI, 982.

[Tłumaczenie:] Norbert Brieskorn, Ochrona danych osobowych a zagrożenia prywatności, [w:] Ochrona danych osobowych pod red. Mirosława Wyrzykowskiego, Warszawa 1999, s. [197]-212.

[Tłumaczenie:] Wolfgang Kilian, Ochrona danych w przedsiębiorstwach, [w:] Ochrona danych osobowych pod red. Mirosława Wyrzykowskiego, Warszawa 1999, s. [99]-109.

[Tłumaczenie:] Marie-Theres Tinnefeld , Ochrona danych - kamień węgielny budowy Europy, [w:] Ochrona danych osobowych pod red. Mirosława Wyrzykowskiego, Warszawa 1999, s. [33]-48.

[Tłumaczenie:] Andreas Heldrich, Ochrona osobowości a wolność prasy, [w:] Ochrona danych osobowych pod red. Mirosława Wyrzykowskiego, Warszawa 1999, s. [155]-165.

[Tłumaczenie:] Rainer Hamm, Ochrona danych a prawo karne, [w:] Ochrona danych osobowych pod red. Mirosława Wyrzykowskiego, Warszawa 1999, s. [73]-88.

[Tłumaczenie:] Regulaminy parlamentu szwajcarskiego, „Przegląd Sejmowy”, R. 7, z. 2 (1999), s. [127]-171.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 42 (1999). Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, ss. 278 s. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2142). Art. w jęz. pol. i ang.

[współredakcja: Gerrit Manssen] Die Wahlrechtssysteme in Mittel- und Osteuropa, Berlin : Berlin-Verlag Arno Spitz, 1999, ss. 159. (ROW-Schriftenreihe ; Bd. 27). Materiały konferencji "Wahlrecht und Walrechtssysteme in Mittel- und Osteuropa" ; (Vilnius) : 1998.10.01-02.

 

Rok 2000

 

Ausgewählte Probleme des Datenschutzes im Bankwesen, [w:] Zeit und kommunikative Rechtskultur in Europa : im Spiegelbild von Deutschen und Polen, Hrsg. Siegfried Lamnek, Marie-Theres Tinnefeld Baden-Baden 2000, s. 9.

Constitutional Grounds for the Membership of Poland in the European Union, [w:] Przegląd Prawa I Administracji, t. 42, s. 43-56.

Laudatio profesorowi Herbertowi Schambeckowi, [w:] Promocja Herberta Schambecka na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 11-17.

Modele skargi konstytucyjnej, [w:] Skarga konstytucyjna : praca zbiorowa pod red. Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2000, s. [9]-32.

Wprowadzenie [w:] Prawo konstytucyjne : zbiór przepisów. Stan prawny na 10 listopada 2000 r., Kraków : Zakamycze, 2000, s. 5-[55].

Principy polskogo izbiratelnogo prawa, [w:] Probliemy konstytucjonalizma, z. 7, Minsk 2000, s. 79-89.

Rola Senatu w procesie legislacyjnym, Przegląd Sejmowy, R. 8, nr 5 (2000), s. [29]-40.

Trzydziestolecie Wydziału Prawa i Administracji, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 43 (2000), s. 191-202.

[współautor: Mariusz Jabłoński] Zagadnienia ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora : konstytucyjna koncepcja mandatu posła i senatora a gwarancje jego wykonywania na gruncie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Przegląd Sejmowy, R. 8, nr 1 (2000), s. 81-98.

[współautor: Mariusz Jabłoński] [Opinia] w sprawie postępowania legislacyjnego w przepisach Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy, R. 8, nr 2 (2000), s. 61-73.

[współautor: Józef Repel] Geneza skargi konstytucyjnej w Polsce, [w:] Skarga konstytucyjna : praca zbiorowa pod red. Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2000, s. [33]-45.

[współautorzy: Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Adam Błaś, Jan Boć, Małgorzata Masternak-Kubiak, Ewa J. Nowacka, Konrad Nowacki [et al.] Ustrój administracji publicznej pod red. Ewy J. Nowackiej, Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000, ss. 219. Stan prawny na dzień 1 września 1999 roku.

[współautorzy: Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler] Encyklopedia prawa pod. red. Urszuli Kaliny-Prasznic. Wyd. 2 zaktualizowane i poszerz., Warszawa : C.H. Beck, 2000, ss. XXXII, 1388

[tłumaczenie:] Helmut Lihnart. Jürgen Harbich, Sądownictwo administracyjne i konstytucyjne = Verwaltungs- und Verfassungsgerchtsbarkeit; Bawarska Szkoła Administracji. Korporacja Prawa Publicznego ; Federalna Akademia Administracji Publicznej przy Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. - München : Bawarska Szkoła Administracji. Korporacja Prawa Publicznego ; Brühl : Federalna Akademia Administracji Publicznej przy Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 2000, ss. 255. (Leksykon międzynarodowego słownictwa prawniczo-administracyjnego : Ser. P, Niemiecko-Polski ; t. 8). Równolegle tekst niem. i przekł. pol.

[tłumaczenie:] Jean François Aubert, et al.] Parlament Szwajcarii, Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000, ss. 216 s. (Parlamenty Świata). s. 7-[8] : Nota tłumacza.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji / pod red. Bogusława Banaszaka - T. 44 (2000). - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. - 247 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2178). - Bibliogr. przy art. - Artykuły również w jęz. ang. i niem.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji / pod red. Bogusława Banaszaka - T. 43 (2000). - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. - 219 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2177). - Bibliogr. przy art.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji / pod red. Bogusława Banaszaka - T. 45 (2000). - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. - 253 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2271). - Bibliogr. przy art. - Artykuły w jęz. pol., ang., niem.

[redakcja:] Promocja Herberta Schambecka na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, ss. 42 s. Tekst częśc. równol. pol.-niem., częśc. tł. z jęz. niem.

Rok 2001

Die Beteiligung des polnischen Senats am Gesetzgebungsverfahren, [w:] Kontinuität und Neubeginn : Staat und Recht in Europa zum Beginn des 21. Jahrhunderts : Festschrift für Georg Brunner aus Anlaß seines 65. Geburtstags, Mahulena Hofmann ; Herbert Küpper (Hrsg.), Baden-Baden, 2001, s. 349-356.

Die Europäische Verfassung aus polnischer Sicht, WGO Monatshefte für Osteuropäisches Recht, Jg. 45, H. 4 (2003), s. [260]-273.

Die Konzeption der Rechte des Individuums in Polen, Osteuropa Recht, Jg. 47, H. 6 (2001), s. [477]-491.

The local self-government in Poland in 90s, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 46 (2001), s. 25-42.

Minderheitenschutz im polnischen Recht, [w:] Minderheitenschutz in Mittel- und Osteuropa, Gerrit Manssen, Bogusław Banaszak (Hrsg), Frankfut am Main [et al.], 2001, s. 209-226. Materiały z Kongresu nt. sytuacji prawnej mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, który odbył się w Rydze w dniach 16-17 marca 2000 r.

Prawo konstytucyjne, 2. wyd. rozsz. i zaktualizowane, Warszawa : C.H. Beck, 2001. Ss. XXIV, 708. (Studia Prawnicze).

Zamknięcie systemu źródeł prawa w Konstytucji RP z 1997 roku, [w:] Ekonomia, polityka, społeczeństwo : księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. Januszowi Kroszelowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pod red. Adama Kubowa, Tadeusza Michalczyka, Janusza Słodczyka, Opole ; Wrocław, 2001, s. 223-229.

[współautor: Małgorzata Masternak-Kubiak, Artur Preisner] Opinia prawna w sprawie zakresu samodzielności finansowej wydziału, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 46 (2001), s. 185-196.

[współautor: Krzysztof Wygoda] Die Presse und der Datenschutz, [w:] Dokumentation. Internationales Symposium Informationsfreiheit und Datenschutz in der erweiterten Europäischen Union : 8./9. Oktober 2001 in Potsdam / Veranstaltung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht in Zusammenarbeit mit der Alcatel SEL, Stiftung für Kommunikationsforschung und der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik e.V., Kleinmachnow 2001. (Potsdamer Materialen zu Akteneinsicht und Informationszugang ; Bd. 2), s. 45-74.

[współautor: Ryszard Balicki, Włodzimierz Gromski, Mariusz Jabłoński, Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak et al.] Słownik wiedzy o sejmie, red. nauk. Artur Preisner, Wyd. 2 zm. i uzup. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001, ss. 249.

[recenzja:] Andrzej Bisztyga, Jewropiejskij sud po prawam czełowika, [...], Mińsk 2000, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 48 (2001), s. 290-293.

[recenzja:] Grundgesetz - Kommentar, Bd. 1, I. v. Münch, München 2000 [...], Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 48 (2001), s. 287-289.

[recenzja:] Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., pod red. Zdzisława Czeszejko-Sochackiego, [...], Białystok 2001, „Przegląd Sejmowy”, R.9, z. 5 (2001), s. 122-126.

[recenzja:] Ingo von Münch, Staatsrecht I, Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 2000, „Przegląd Sejmowy” R. 9, nr 3 (2001), s. 108-110.

[współrecenzja: Mariusz Jabłoński:] Georg Brunner, Leszek Garlicki, Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen. Analysen und Entscheidungssammlung 1986-1997, Baden-Baden 1999, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 46 (2001), s. 197-199.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 46 (2001), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, ss. 210. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2278).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 47 (2001), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, ss. 245. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2308).

[współredakcja: ] Minderheitenschutz in Mittel- und Osteuropa, Hrsg. Gerrit Manssen, Bogusław Banaszak , Frankfurt am Main [et. al.] : Peter Lang, 2001, ss. 259. Materiały z kongresu nt. sytuacji prawnej mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, który odbył się w Rydze w dn. 16-17 marca 2000 r.

 

Rok 2002

 

[Glosa I do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2001 r. (sygn. akt SK 10/01)], Przegląd Sejmowy, R. 10, nr 2 (2002), s. 122-128.

Human and citizen's rights under the new constitution of the Republic of Poland; transl. by Halina Zwolińska-Wrońska, Przegląd Sejmowy, 2002, wyd spec. The Sejm Review, iss. 2, s. 7-18. Art. opublikowany w Przeglądzie Sejmowym nr 5(22)/1997.

Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące orderów i odznaczeń, Przegląd Sejmowy, R. 10, nr 4 (2002), s. 27-39.

Konstytucja RP a prawo międzynarodowe, [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie : doktryna, prawo, praktyka : prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, kom. red. Maria Kruk, Janusz Trzciński, Jan Wawrzyniak, Warszawa 2002, s. 358-367.

Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP pod red. Bogusława Banaszaka i Artura Preisnera, Warszawa 2002, s. 1-61.

Prezentacja Uniwersytetu Wrocławskiego w Wiedniu, Przegląd Uniwersytecki, R. 8, nr 1 (2002), s. 9-11.

Prezydenckie prawo łaski w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, [T.] 50 (2002), s. 31-38.

Sprawozdanie z pobytu delegacji Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Wiedniu 15-19 grudnia 2001 r., Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, [T.] 49 (2002), s. 330-332.

 

[współautorzy: Aleksander Patrzałek, Małgorzata Masternak-Kubiak, Artur W. Preisner, Józef Repel, Krzysztof Wójtowicz] Poland, The Hague : Kluwer Law International, 2002, ss. 234. Na s. tyt.: "This text is up-to-date to September 2002". Tyt. w żywej paginie: Constitutional law - Suppl. 48 (October 2002). Praca stanowi fragment publikacji pod wspólnym tytułem: International en Blanpain.

[tłumaczenie:] Herbert Schambeck, Prawa podstawowe człowieka w austriackim prawie konstytucyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 49 (2002), s. 45-71.

[tłumaczenie:] Herbert Schambeck, Wydziały teologii katolickiej na uniwersytetach austriackich, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 50 (2002), s. 301-304.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 51 (2002), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, ss. 233. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2396). Artykuły w jęz. pol. i niem.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 49 (2002), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, ss. 355. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2341). Artykuły w jęz. pol., ang., niem.

[współredakcja: Artur Preisner] Prawa i wolności obywatelskie w konstytucji RP, Warszawa : C.H. Beck, 2002, ss. IX, 925. (Zarys Prawa).

Rok 2003

 

Einführung in das polnische Verfassungsrecht, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, ss. 321. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2482).

Die Europäische Verfassung aus polnischer Sicht, WGO - Monatshefte fűr Osteuropäisches Recht 2003, Heft 4, s. 260-273.

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2003 r. (sygn. akt K 24/02), Przegląd Sejmowy, R. 11, nr 4 (2003), s. 111-118.

O konieczności zmiany Konstytucji RP w związku z ratyfikacją Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, Prawa człowieka : humanistyczne zeszyty naukowe, Nr 9 (2003), s. 97-103.

Opinia na temat zgodności z Konstytucją RP ustawy z 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Samorząd Terytorialny, R. 13, nr 7-8 (2003), s. [73]-76.

Profesor Herbert Schambeck - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 54 (2003), s. 341-344. Tekst częściowo w języku niemieckim.

Verfassungsordnung, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit in Polen, [w:] Das moderne Polen : Staat und Gesellschaft im Wandel, Jochen Franzke (HRSG.), Berlin, 2003. (Potsdamer Textbücher ; 8), s. 9-23

 

Die Verfassungspflichten des Individuums in Polen, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 53 (2003), s. 213-224. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji niemiecko- ukraińsko-polskiej zorganizowanej w ramach współpracy wydziałów prawa uniwersytetów w Hamburgu, Lwowie i Wrocławiu pod tytułem "Aktualne problemy państwa prawnego i integracji europejskiej", Wrocław, 11-14 lutego 2002.

Zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego w prawie polskim, Przegląd Sejmowy, R. 11, nr 2 (2003), s. [9]-24.

Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia i inspiracje, red. nauk. Leszek Garlicki, Andrzej Szmyt, Warszawa 2003, s. 23-[31]. Profesorowi Kazimierzowi Działosze prace dedykowane na siedemdziesięciolecie urodzin.

Die zweite Parlamentskammer im unitären Staat - Beispiel Polen [w:] Aktuelle Probleme des Rechtsstaates, Bogusław Banaszak (Hrsg.), Frankfurt (Oder) ; Słubice, 2003. (Wissenschaftliche Reihe ; 4), s. 69-83. Materiały z konferencji, Słubice, 7-8 czerwca 1999.

Die Verwaltungsorganisation in Polen [w:] Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa. Grundriss der Verwaltungsordnungen Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns, red. B. Wieser, A. Stolz, Wien 2003, s. 3-43.

[współautor: Tomasz Milej] Zugang zu geheimen Informationen in Polen, RDV. Recht der Datenverarbereitung, 2003, nr 4, s. 180-184.

[współautor:] Rechts- und Wirtschaftswörterbuch polnisch-deutsch = Słownik prawa i gospodarki polsko-niemiecki, Hrsg. Bogusław Banaszak ; Aut. Bogusław Banaszak [et al.], Warszawa : C.H. Beck, 2003, ss. XIV, 534.
[Współautor: Tomasz P. Milej] , Zugang zu geheimen Informationen in Polen, Recht der Datenverarbeitung 2003, nr 4, s. 180-185.
[współautorzy: Krystian Complak, Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wójtowicz et al.] System ochrony praw człowieka, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, ss. 255. (Seria Akademicka).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 53 (2003), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, ss. 236. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2486). Zawiera m.in. materiały z międzynarodowej konferencji niemiecko-ukraińsko-polskiej zorg. w ramach współpracy wydziałów prawa uniwersytetów w Hamburgu, Lwowie i Wrocławiu pt. "Aktualne problemy państwa prawnego i integracji europejskiej", Wrocław, 11-14 lutego 2002.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 54 (2003), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, ss. 348. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2502).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 52 (2003), Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, ss. 228 (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2544). Artykuły w jęz. pol., niem. i ang.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 57 (2003), Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, ss. 329. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2545).

 

 

[redakcja:] Aktuelle Probleme des Rechtsstaates, Frankfurt (Oder) ; Słubice : Collegium Polonicum, 2003, ss. 129. Wissenschaftliche Reihe / Collegium Polonicum, Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań ; 4. - Na s. tyt. odmienna nazwa serii: Wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum. - Materiały z konferencji, Słubice, 7-8 czerwca 1999. Tekst częśc. tł. z jęz. pol.

[redakcja:] Rechts- und Wirtschaftswörterbuch polnisch-deutsch = Słownik prawa i gospodarki polsko-niemiecki,Warszawa : C.H. Beck, 2003, ss. XIV, 534.

 

Rok 2004

 

Ilu posłów: tyle, co dzisiaj, czy znacznie mniej, Rzeczpospolita, 2004, nr 230 dod. "Prawo co dnia", s. C.

Konstytucja Europejska a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej , [w:] Miscellanea konstytucyjnoprawne, pod red. Andrzeja Szmyta, Gdańsk, 2004. (Gdańskie Studia Prawnicze ; t. 12), s.[7]-17.

Law comparison and globalisation and unification of Europe : abstract, [w:] Proceedings / 2004 International Conference on Information and Communication Technologies: from Theory to Applications, 2004 : 19-23 April 2004 Damascus, Syria, [NOSSTIA, Network of Syrian Scientists, Technologists and Innovators Abroad ; IEEE Section France...], Piscataway, 2004, s. 31-32.

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków : "Zakamycze", 2004, ss. 667. (Monografie Zakamycza).

Prawo konstytucyjne. 3 wyd. zm., Warszawa: C.H. Beck, 2004, ss. XXIV, 760. (Studia Prawnicze).

Prawo wyborcze. Okręgi jednomandatowe czy wielomandatowe. Ile państw tyle rozwiązań. Rzeczpospolita, Prawo co dnia z 24 — 26 grudnia 2004 r.

Przemówienie doktora honoris causa Uniwersytetu w Pecsu …, Przegląd Uniwersytecki 2004, nr 11, s.1.

Die Verwaltungsorganisation in Polen, [w:] Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa : Grundriss der Verwaltungsordnungen Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns, hrsg. von Bernd Wieser und Armin Stolz, Wien ; Berlin, 2004. (Schriften zur Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht ; 1), s. 3-43.

Zasada równouprawnienia płci w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, [T.] 59 (2004), s. [7]-19.

[Opinia - współautor: Ryszard Balicki] w sprawie możliwości określania przez przyszłą komisję ds. europejskich stanowiska wiążącego Radę Ministrów na forum Unii Europejskiej, Przegląd Sejmowy, R. 12, nr 2 (2004), s. 156-163.

[Opinia - współautor: Ryszard Balicki] w sprawie utworzenia wspólnej (poselsko-senatorskiej) komisji ds. europejskich, Przegląd Sejmowy, R. 12, nr 2 (2004), s. 133-138.

[współautor: P. Jurek], Das Recht der EU im polnischen Rechtssystem, [w:] Die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts im innerstaatlichen Recht, red. H.F. Köck et aL, Linz 2004, s. 16.

 

[współautor: Grzegorz Kulka] The Constitutional Complaint in Europe, [w:] Human rights and the rule of law : proceedings of the 2nd International Symposium "Europe beyond the Union", Fankfurt (Oder), Germany, 27-30 march, 2003, ed. by Ralf Allewldt [et al.], Kraków, 2004. (Monografie Zakamycza), s.23-41.

 

[współautor: Katarzyna Rodziewicz] Der Schutz von geheimen Informationen im polnischen Recht, [w:] Informatik, Wirtschaft, Recht : Regulierung in der Wissensgeselschaft : Festschrift für Wolfgang Kilian zum 65. Geburtstag, Jürgen Taeger, Andreas Wiebe (Hrsg.), Baden-Baden 2004, s. 369-386.

[współautor: Katarzyna Rodziewicz] Trust and security : digital citizen cards in Poland, [w:] Electronic government : third international conference, EGOV 2004, Zaragoza, Spain, August 30 - September 3, 2004 : proceedings, Roland Traunmüller (ed.), Berlin [et al.] 2004. (Lecture Notes in Computer Science : 3183), s. 342-346.

[współautor: Agnieszka Malicka, Tomasz Milej] Polen und die polnische Verfassung angesichts der Integrationsherausforderungen, [w:] Közjogi intézmények a XXI. században : "Jog és jogászok a 21. század küszöbén" : nemzetközi konferencia (Pécs, 2003 október 16) alkotmányjogi alszekciójának elöadásai, szerkesztette Ádám Antal, Pécs 2004, s. 41-75.

[współautorzy: Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler] Encyklopedia prawa, red. Urszula Kalina-Prasznic. Wyd. 3 zaktualizowane i poszerz., Warszawa : C.H. Beck, 2004, ss. XXVI, 1112.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 58 (2004), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, ss. 308. W serii gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2562.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 60 (2004), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, ss. 317. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2642).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 62 (2004), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, ss. 363. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2663).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 63 (2004), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, ss. 280. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2664).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 59 (2004), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, ss. 283. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2609).

[redakcja:] Parlament Europejski i parlamenty narodowe, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, ss. 153. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2647). Zawiera materiały z konferencji "Parlament Europejski i parlamenty narodowe", Wrocław 14-15 listopada 2003 r., zorganizowanej z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia Profesora Kazimierza Działochy.

 

Rok 2005

Die Bedeutung der rechtsbergleichenden Forschung für das Verfassungsrecht, [w:] "Adamante notare" : essays in honour of Professor Antal Ádám on the occasion of his 75th birthday, ed. Nóra Chronowski, Pécs, 2005. (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata ; 135), s. 23-31.

Legislacja. Ograniczenie prawotwórstwa to ograniczenie arbitralnej władzy państwa. Jak powstrzymać zalew (złego) prawa, Rzeczpospolita, 2005, Prawo co Dnia z 3 marca 2005".

Niedostatki prawnej regulacji prezydenckiego prawa laski. Powody muszą być przejrzyste,
Rzeczpospolita, 2005,Prawo co Dnia z dn. 22 grudnia 2005 r.

Opinia dotycząca wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy, R. 13, nr 3 (2005), s. 124-130.

Outline of Polish Constitutional Law, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, ss. 165. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2771).

Postępowanie administracyjne. Nie wszystkie poglądy prawne sprzed wejścia w życie konsty¬tucji z 1997 roku zachowały aktualność. Otwarta droga do sądu, Rzeczpospolita, 2005, Prawo co Dnia z 27 stycznia 2005 r.

Prawo łaski nazbyt łaskawe. Rzeczpospolita, 2005, Prawo co Dnia z 19 grudnia 2005 r.

Prawo parlamentarne. Konieczna jest reforma regulacji dotyczącej mandatu posła i senatora. Mandat to nie parasol ochronny. Rzeczpospolita, 2005,Prawo co Dnia z 20 stycznia 2005 r.

Postępowanie administracyjne. Nie wszystkie poglądy prawne sprzed wejścia w życie konsty¬tucji z 1997 roku zachowały aktualność. Otwarta droga do sądu, Rzeczpospolita, 2005, Prawo co Dnia z 27 stycznia 2005 r.

Der Sturz des Eisernen Vorhangs und die Verfassungsentwicklung in Mitteleuropa : beispiel Polens, Jura, R. 11, nr 1 (2005), s. 42-47. Wykład wygłoszony 4.11. 2004 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Pécs na ceremonii nadania doktoratu honoris causa.

System konstytucyjny Niemiec, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005, ss. 119. (Systemy Konstytucyjne Państw Świata).

Ustawowe wizje ustroju Warszawy w okresie transformacji a Konstytucja RP, [w:] Dylematy transformacji systemowej w Polsce, red. nauk. Tadeusz Listwan; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Filia we Wrocławiu. Poznań-Wrocław 2005, s. 229-238.

Verfassungsrecht und die Prozesse der Unifikation der Europa und der Globalisierung, [w:] Constitutional consenquences [i.e. consequences] of the EU Membership, ed. István Illéssy, Pécs 2005, s. 27-39. Materiał z konferencji "The Constitutional Consequences of the EU Membership", zorganizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pécs, w dniach 7-10 października 2004 r.

Zakres działania sejmowej komisji śledczej na przykładzie komisji do spraw Orlenu, [w:] Nauka wobec prawdy sądowej : księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla, zespół red. Ryszard Jaworski, Maciej Szostak, Wrocław 2005, s. 21-27.

[współautor: Mariusz Jabłoński] Charakter i znaczenie prawno-naturalnych odesłań w Konstytucji RP : (wybrane zagadnienia), Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 71 (2005), s. 7-28.

[współautor: Mariusz Jabłoński] Impulse aus der Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichtshofs zu den persönlichkeitsbezogenen Menschenrechte, [w:] Die Europäische Grundrechte-Charta im wertenden Verfassungsvergleich, Klaus Stern, Peter J. Tettinger (Hrsg.), Berlin 2005. (Kölner Schriften zum Deutschen und Europäischen Verfassungs- und Verwaltungsrecht ; 1), s. 165-188. Materiał z konferencji, Köln, 25.03.2004.

[współautor: Mariusz Jabłoński] Das Naturrecht in der polnische Verfassung vom 2. April 1997, [w:] Die Wiederkehr des Naturrechts und die Neuevangelisierung Europas, hrsg. von Rudolf Weiler, Wien 2005, s. 220-241.

[współautor: Piotr Jurek] Das Recht der UE im polnischen Rechtssystem, [w:] Die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts im innerstaatlichen Recht : Tagungsband zum wissenschaftlichen Symposium in Klingenthal/Elssas von 26. bis 31. Mai 2003, hrsg. von Heribert Franz Köck ; in Verbindung mit Bogusław Banaszak, Zdzisław Kegel, Egidijus Kurapka, Gyula Berke, [Linz] 2005, s. [189]-204.

[współautor - Małgorzata Masternak-Kubiak ] Opinia w sprawie przekroczenia przez komisję śledczą mandatu udzielonego jej uchwałą Sejmu, Przegląd Sejmowy, R. 13, nr 1 (2005), s. 121-125.

[współautorzy: Krystian Complak, Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wójtowicz et al., System ochrony praw człowieka. Wyd. 2. [poszerzone], Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005, ss. 367. (Seria Akademicka).

[współautorzy: Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner] Mała encyklopedia prawa, red. Urszula Kalina-Prasznic, Warszawa : C.H. Beck, 2005, ss. XXXIV, 859.

[redakcja i współautorstwo] Rechts-und Wirtschaftswörterbuch. Bd. 2, Deutsch-polnisch, Warszawa : C. H. Beck, 2005, ss. XVIII, 693.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 65 (2005), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, ss. 288. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2724).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 71 (2005), Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, ss. 197. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2798).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 66 (2005), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, ss. 328. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2748).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 67 (2005), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, ss. 251. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2775).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 68 (2005), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, ss. 318. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2778).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 69 (2005), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, ss. 268. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2819).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 73 (2005), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, ss. 204. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2820).

Rok 2006

 

Autonomia państw członkowskich czy unijne państwo federalne : polska ustawa zasadnicza a przyszłość europejskiego traktatu konstytucyjnego, Rzeczpospolita, 2006, nr 267, dod. "Prawo co dnia", s. C 4.

Czy jesteśmy skazani na wybory proporcjonalne, Gazeta Prawna, 2006, z 22 maja 2006 r.

Czym jest prawda polityczna : wymagania wobec członka parlamentarnej komisji śledczej, Rzeczpospolita, 2006, nr 175, dod. "Prawo co dnia", s. C 4.

Egzekutywa w Polsce : stan obecny i uwagi "de lege fundamentali ferenda", Przegląd Sejmowy, R. 14, nr 3 (2006), s. [9]-27.

Egzekutywa w Polsce - stan obecny i uwagi de lege fundamentali ferenda. Przegląd Sejmowy 2006, nr 3, s. 9-27

Die Entwicklung des Minderheitenschutzes in Polen seit 1918, [w:] Minderheitenschutz und Menschenrechte, hrsg. von Dieter Blumenwitz, Gilbert H. Gornig, Dietrich Murswiek, Berlin : Duncker [and] Humblot, 2006. (Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht ; Bd. 21), s. 43-58. Materiały z konferencji: Fachtagung der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht (Königswinter, 7.-9.03.2001).

Impulse aus dem polnische Verfassungsrecht für den europäischen Grundrechtsschutz, [w:] Kölner Gemeinschaftskommentar zur Europäischen Grundrechte-Charta hrsg. von Peter J. Tettinger, Klaus Stern, München : Beck, 2006, s. 117-123.

Jakie są konstytucyjne przesłanki ustawy lustracyjnej, Rzeczpospolita, 2006, nr 198, dod. "Prawo co dnia", s. C 4.

Komisja nie może mieć więcej praw niż sam parlament, Rzeczpospolita, 2006, nr 74, dod. "Prawo co dnia", s. C 4. [dot. zakresu przedmiotowego prac sejmowej komisji śledczej].

Koncepcje komisji śledczych, Przegląd Sejmowy, R. 14, nr 5 (2006), s. [9]-24.
Legislacja: Dostosowanie polskiego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej. Zmiany w konstytucji będą konieczne. Gazeta Prawna, 2006, z 27 czerwca 2006 r.

Między władzą sądowniczą a władzą wykonawczą. Niezawisłość nie ogranicza krytyki. Rzeczpospolita, 2006, Prawo co Dnia z dn. 14 grudnia 2006 r.

Na temat zasadności użycia nazwy "ustawa konstytucyjna" lub "ustawa" dla aktu nowelizującego Konstytucję RP, Przegląd Sejmowy, 2006, nr 6, s. 129-131.

Niezawisłość nie ogranicza krytyki, Rzeczpospolita, 2006, nr 38, dod. "Prawo co dnia", s. C 4. [dot. relacji pomiędzy władzą sądowniczą a władzą wykonawczą i ustawodawczą].

Obywatelski opór i cywilne nieposłuszeństwo, Rzeczpospolita, 2006, nr 36, dod. "Prawo co dnia", s. C 3.

[Opinia] o projekcie ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych : (sygn. akt RL-0303-52/06), Przegląd Legislacyjny, 2006, nr 6, s. 91-101.

[Opinia] o projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne : (sygn. akt RL-0303-78/06), Przegląd Legislacyjny, 2006, nr 6, s. 169-171.

[Opinia] o projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw : (sygn. akt RL-0303-61/06), Przegląd Legislacyjny, 2006, nr 6, s. 123-127.

Opinia prawna na temat zasadności użycia nazwy "ustawa konstytucyjna" lub "ustawa" dla aktu nowelizującego Konstytucję RP, [w:] Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V kadencji : druki sejmowe: 580, 876,Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych, 2006. (Przed Pierwszym Czytaniem ; 1/2006), s. 96-97.

Ordery i odznaczenia: najwyższe wyróżnienia za zasługi cywilne i wojskowe. Uznaniowość czy kompetencja ujęta w ramy prawa. Rzeczpospolita, 2006, Prawo co Dnia z 21-22 stycznia 2006.

Po sejmowych potyczkach - co wolno marszałkowi, Rzeczpospolita, 2006, nr 13, dod. "Prawo co dnia", s. C 3.

Pod kontrolą Trybunału Konstytucyjnego czy poza nią, Rzeczpospolita, 2006, nr 96, dod. "Prawo co dnia", s. C 4 [dot. uchwały Sejmu o tworzeniu komisji śledczych].

Podobieństwa i różnice : rady sądownictwa w Polsce i innych państwach, Rzeczpospolita, 2006, nr 158, dod. "Prawo co dnia", s. C 4.

Polemika. Kazus braci Jarosława i Lecha Kaczyńskich. Autonomiczność każdego człowieka. Rzeczpospolita, 2006, Prawo co Dnia z 26 lipca 2006 r.

Polska ustawa zasadnicza a przyszłość europejskiego traktatu konstytucyjnego. Autonomia państw członkowskich czy unijne państwo federalne. Rzeczpospolita, 2006, Prawo co Dnia z 16 listopada 2006 r.

Polskie rozwiązania zgodne ze standardami państw demokratycznych. Skrócenie kadencji. Rzeczpospolita, 2006, Prawo co Dnia z 25 stycznia 2006 r.

Powoływanie komisji nadzwyczajnych nie oznacza marginalizacji komisji stałych, Rzeczpospolita. - 2006, nr 298, dod. "Prawo co dnia", s. C 4.

Prawo konstytucyjne. Jak zwiększyć udział obywateli w wyborach. Obowiązek głosowania nie jest lekarstwem na niską frekwencję. Gazeta Prawna, 2006, z 27-29 października 2006 r.

Prawo konstytucyjne. Parlamentarne komisje śledcze. Co kraj to inny obyczaj konstytucyjny, Gazeta Prawna, 2006, z 14-15 czerwca 2006 r.

Różne sposoby powoływania sędziów w europejskich sądach konstytucyjnych, Rzeczpospolita, 2006, Prawo co Dnia z 20 września 2006 r.

Rady sądownictwa w Polsce i w innych państwach. Podobieństwa i różnice. Rzeczpospolita, 2006, Prawo co Dnia z 8-9 lipca 2006 r.

The Republic of Poland, [w:] Constitutional law of 10 EU member states : the 2004 enlargement, editors Constantijn Kortmann, Joseph Fleuren, Wim Voermans, Deventer : Kluwer, 2006, s. [VIII-1]-[VIII-48].

Rola komisji śledczej we współczesnym parlamentaryzmie. Zgodnie z zasadami konstytucyj¬nymi wyznaczającymi granice kontroli. Rzeczpospolita, 2006, Prawo co Dnia z 1 czerwca 2006.

Różne sposoby powoływania sędziów w europejskich sądach konstytucyjnych, Rzeczpospolita, 2006, nr 220, dod. "Prawo co dnia", s. C 4.

Skrócenie kadencji, Rzeczpospolita, 2006, nr 21, dod. "Prawo co dnia", s. C 4.

Środki ochrony praw i wolności w systemie prawa wewnętrznego, [w:] Prawa człowieka w systemie prawa krajowego pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa,Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006, s. 7-32.

Uchwały Sejmu o tworzeniu komisji śledczej. Pod kontrolą Trybunału Konstytucyjnego czy poza nią. Rzeczpospolita, 2006, Prawo co Dnia z 24 kwietnia 2006 r.

Urodzaj na komisje śledcze, Rzeczpospolita, 2006, nr 63, dod. "Prawo co dnia", s. C 4.

Ustawa lustracyjna po legislacyjnych przejściach. Zaświadczenia zamiast oświadczeń, Rzecz-pospolita, 2006, Prawo co Dnia z 6 września 2006 r.

Uznaniowość czy kompetencja ujęta w ramy prawa, Rzeczpospolita, 2006, nr 18, dod. "Prawo co dnia", s. C 3 [dot. orderów i odznaczeń].

Voraussetzungen und Grenzen der Verfassungsänderung in Polen im internationalen Vergleich, Osteuropa Recht, Jg. 52, H. 5-6 (2006), s. [320]-336.

W parlamentaryzmie demokratycznym. Urodzaj na komisje śledcze. Rzeczpospolita, 2006, Prawo co Dnia z 15 marca 2006 r.

Wymagania wobec członka parlamentarnej komisji śledczej. Czym jest prawda polityczna. Rzeczpospolita, 2006,Prawo co Dnia z 28 lipca 2006 r.

Zakres przedmiotowy prac komisji śledczych w państwach demokratycznych. Komisja nie może mieć więcej praw niż sam parlament. Rzeczpospolita, 2006, Prawo co Dnia z 28 marca 2006 r.

Zaświadczenia zamiast oświadczeń : ustawa lustracyjna po legislacyjnych przejściach, Rzeczpospolita, 2006, nr 208, dod. "Prawo co dnia", s. C 4.

Zgodnie z zasadami konstytucyjnymi wyznaczającymi granice kontroli, Rzeczpospolita,2006, nr 127, dod. "Prawo co dnia", s. C 4 [Dot. roli komisji śledczej we współczesnym parlamentaryzmie].

Zmiana partii nie powoduje pozbawienia mandatu, Rzeczpospolita, 2006, nr 243, dod. "Prawo co dnia", s. C 4.

[Rozmowa:] Konstytucja — ale jaka. Rzeczpospolita, 2006, Prawo co Dnia z 20 marca 2006 r.

[współautor: Ryszard Balicki] Członkostwo w UE a zmiana konstytucji RP z 1997 - prawo unijne jako stymulator zmian, Jurisprudencija, T. 12 (2006), s. 99-102.

[współautor: R. Balicki] Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Federal¬nej Niemiec, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, K. Składkowski, Zakamycze 2006, s. 163-178.

[współautor: M. Bernaczyk] Słowo wstępne. Preface, Einführung [w:] Prak¬tyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego. Międzynarodowa konferencja, Wrocław 16-18 marca 2006, red. B. Banaszak, M. Bernaczyk, Wrocław 2006, [s. [7]-8 : Słowo wstępne; s. [9]-10 : Preface; s. [11]-12 : Einführung].

[współautor: Mariusz Jabłoński] Determinanty zmiany konstytucji, [w:] Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego : międzynarodowa konferencja, Wrocław, 16-18 marca 2006, red. nauk. Bogusław Banaszak i Michał Bernaczyk, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2860), s. [41]-59.

[współautor: Mariusz Jabłoński] E-Government in Polen : Programmgrundsätze und rechtliche Lösungen - ausgewählte Probleme, Osteuropa Recht, Jg 52, H. 2 (2006), s. [69]-83.

[współautor: Mariusz Jabłoński] Obowiązki podstawowe człowieka i obywatela, [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, pod red. Leszka Wiśniewskiego, Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2006. (Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej red. serii Kazimierz Działocha, Artur Preisner), s. 238-266.

[współautor: Sylwia Jarosz-Żukowska] Der Bürgerrechtsbeauftragte und besondere Beauftragte in der polnischen Rechtsordnung, [w:] Das neue Polen in Europa : Politik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, Franz Merli, Gerhard Wagner [Hrsg.], Innsbruck [etc.] : StudienVerl., 2006, s. 225-237.

[współautor:Krzysztof Wygoda] Pojęcie funkcji publicznej jako przesłanka modyfikująca zakres ochrony danych osobowych, [w:] Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś i jutro = Personal data protection yesterday, today, tomorrow, [preparation: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych]. - Warszawa : Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 2006, s. 59-67. Wersja angielska rozdziału pt. "Public function as the premise for modification of the scope of data protection" umieszczona została na s. 67-76.

[współautorzy: Wiesław Skrzydło, Krzysztof Urbaniak, Bogumił Naleziński, Anna Młynarska- Sobaczewska, Janusz Karp, Konrad Składowski, Tadeusz Mołdawa, Sabina Grabowska, Ryszard Balicki, Marian Grzybowski, Krzysztof Skotnicki, Radosław Grabowski, Marek Chmaj, Jerzy Rychlik, Paweł Sarnecki, Witold Brodziński, Monika Babiak] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, pod red. Sabiny Grabowskiej, Konrada Składowskiego. Stan prawny na 31 grudnia 2005 r., Kraków : Zakamycze, 2006, ss. 311. Seria Akademicka.

[recenzja:] Jan Wiktor Tkaczyński, Ustrój federalny Niemiec a system decyzyjny Unii Europejskiej, Kraków 2005, Alma Mater, 2006, nr 82, s. 83.

[recenzja:] Joanna Helios (Red.) Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa. Wrocław 2003, Prawa Człowieka : humanistyczne zeszyty naukowe, Nr 10 (2006), s. 191-194.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 74 (2006), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, ss. 302. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2950).

[współredakcja: Michał Bernaczyk] Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego : międzynarodowa konferencja, Wrocław, 16-18 marca 2006, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, ss. 258. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2860).

[współredacja: Gerrit Manssen] Religionsfreiheit in Mittel- und Osteuropa zwischen Tradition und Europäisierung, Berlin [etc.] : Lang, 2006, ss. 218. (Regensburger Beiträge zum Staats- und Verwaltungsrecht ; Bd. 4). Materiały konferencji "Religionsfreiheit in Mittel- und Osteuropa zwischen Tradition und Europäisierung ; (Lemberg, Ukraina) : 2004.09.29-10.03

 

Rok 2007

 

Co wyniknie z wprowadzenia do konstytucji zasady ochrony życia od momentu poczęcia, Rzeczpospolita, 2007, nr 8, dod. "Prawo co dnia", s. C. 4.

Czy Karta praw podstawowych może służyć rozszerzaniu kompetencji Unii, Rzeczpospolita, 2007, nr 239, dod. "Prawo co dnia", s. C7.

Die EU : ein Auftrag zur Rechts- und Wertgemeinschaft in Europa, [w:] Sociedad multicultural y derechos fundamentales, dir. José Luis Requero Ibáńez, Eduardo Ortega Martín ; [Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial], Madrid : Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial, 2007. (Cuadernos de Derecho Judicial ; 19/2006 ), s.183-200. Wersja hiszpańska rozdziału pt. "La UE : un empeńo hacia una comunidad de derecho y de valores en Europa" na str. 203-220.

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2006 r. (sygn. akt U 4/06), Przegląd Sejmowy, R. 15, nr 1 (2007), s. 121-132.

Immunitet chroni nie tylko parlamentarzystów, Rzeczpospolita, 2007, nr 124, dod. "Prawo co dnia", s. C. 8.

Karta Polaka nie rozwiązała wszystkich problemów. Potrzebna nowa ustawa o obywatel¬stwie. Gazeta Prawna, 2007, z 27 listopada 2007 r.

Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2007, ss. 137.

Kto i kiedy sprawuje funkcję publiczną : debata GP, Gazeta Prawna, 2007, nr 215, s. 19. Głos w dyskusji "Mniej praw dla mediów, większa ochrona obywateli przed ingerencją w dobra osobiste", która odbyła się w Sejmie 22 października 2007 r.

Niepołączalność mandatu parlamentarnego : problemy z interpretacją, Rzeczpospolita, 2007, nr 271, dod. "Prawo co dnia", s. C 7. O małej precyzyjności przepisów dotyczących niepołączalności mandatu parlamentarnego

Opinia z 20 listopada 2006 r. o projekcie Ustawy o ustalaniu polskiego pochodzenia oraz o Karcie Polaka (RL-0303-106/06), Przegląd Legislacyjny, 2007, nr 2, s. 119-122.

Opinia z 8 października 2007 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich (RL-0303-123/07), Przegląd Legislacyjny, 2007, nr 4, s. 91-92.

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. 2. wyd. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007, ss. 592. (Monografie).

Potrzebna nowa ustawa o obywatelstwie, Gazeta Prawna, 2007, nr 230, s. 20. O nie rozwiązaniu wszystkich problemów przez Kartę Polaka.

Prezydent - rząd: trudna sztuka koabitacji, Rzeczpospolita, 2007, nr 262, dod. "Prawo co dnia", s. C6.

Przesłanki zmiany Konstytucji RP z 1997 r., Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Nr 32 (2007), s. 11-21. Zeszyt wyd. jako: Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji pod red. nauk. Andrzeja Bisztygi.

Das Recht auf Leben in Polen, WGO Monatshefte für Osteuropäisches Recht, Jg. 49, H. 3 (2007), s. [188]-194.

Rechtsvergleichende Untersuchungen in Zeiten der Globalisierung und Europäisierung, [w:] Wirtschaft und Gesellschaft im Staat der Gegenwart : Gedächtnisschrift für Peter J. Tettinger, hrsg. von Jörg Ennuschat, Jörg Geerlings, Thomas Mann, Johann-Christian Pielov in Verbindung mit Klaus Stern, Köln ; München : Heymann, 2007, s. 663-672.

Regionalne programy operacyjne: co wolno wojewodzie, Rzeczpospolita, 2007, nr 31, dod. "Prawo co dnia", s. C 4.

Sędziowie: trudna sztuka bezstronności, Rzeczpospolita, 2007, nr 143, dod. "Prawo co dnia", s. C 7.

Unia Europejska w kryzysie? : wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Opolskim (28.10.2006), Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, [T.] 4 (2007), s. 25-31.

W poszukiwaniu "momentu konstytucyjnego", czyli o warunkach zmiany konstytucji, Przegląd Legislacyjny, 2007, nr 2, s. [11]-25.

[wywiad:] Brak recepty na dobre prawo; rozm. Łukasz Kuligowski, Gazeta Prawna, 2007, nr 204, s. 19.

[współautor: Mirosław Granat] O projektach zmiany Konstytucji RP z 1997 r., Przegląd Sejmowy, R. 15, nr 4 (2007), s. [293]-309.

[współautor: Ryszard Balicki] Obywatelstwo polskie w Konstytucji RP, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. nauk. Ewa Gdulewicz, Halina Zięba-Załucka, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 9-21.

[współautorzy: Ryszard Balicki, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Anna Śmigaj] Encyklopedia prawa, red. Urszula Kalina-Prasznic. Wyd. 4 zaktualizowane i poszerz., Warszawa : C. H. Beck, 2007 (2006), ss. XXVIII, 1085. Druk książki zakończono w 2006 r.

[recenzja:] Bogumił Szmulik: Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym. Warszawa 2006, Przegląd Legislacyjny, 2007, nr 4, s. [23]-26.

[współrecenzja: Marcin Błażewicz] Jarosław Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005, Państwo i Prawo, R. 62, z. 1 (2007), s. 118-121.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 75 (2007), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, ss. 288. (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3016). - Bibliogr. przy art. Artykuły w jęz. pol., ang.

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 76 (2007), Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, ss. 319. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3017). Jeden art. w jęz. ros.

 

Rok 2008

Czy potrzebne jest referendum w sprawie traktatu reformującego Unię Europejską, Rzeczpo¬spolita, 2008, z 28 stycznia 2008 r.

Europäische Grundrechte-Charta aus der Sicht einen Skeptiker, Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia, 2008, nr 11, s. 9-27.

La funzione di controllo delle commissioni di inchiesta in Polonia, [w:] Gwarancje konstytucyjne i środki kontroli w państwie demokratycznym : porównanie Włoch i Polski : II prawnicze kolokwium polsko-włoskie, Toruń, 4-5 czerwca 2008 r. = Garanzie constituzionali e i mezzi di controllo nello stato democratico : Italia e Polonia a confronto : atti del Secondo Colloquio italo-polacco sulle transformazioni istituzionali, Toruń, 4-5 giugno 2008, pod red. Zbigniewa Witkowskiego, Gian Candido De Martina, Katarzyny M. Witkowskiej-Chrzczonowicz, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2008, s. 149-163.

Implementacja prawa unijnego wymaga nowego ujęcia konstytucyjnego, Rzeczpospolita, 2008, z 23 czerwca 2008 r..

Karta Narodów Zjednoczonych : [hasło], [w:] Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : C. H. Beck, 2008, s. 225.

Law making process and its impact on law culture in Poland, [w:] The International Confer¬ence “European Unions History, Culture and Citizenship'', red. A, F. Bota-Moisin, Pitesti 2008, s. 59-75.

Opinia z dnia 31 marca 2008 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw : (RL 0303-12/08), Przegląd Legislacyjny, R. 15, nr 2 (2008), s. 140-155.

Opinia w sprawie możliwości przesłuchania przez komisję śledczą niektórych osób. Przegląd Sejmowy 2008, nr 1, s. 124-127.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka : [hasło], [w:] Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : C. H. Beck, 2008, s. 233.

Prawo konstytucyjne, Wyd. 4, zm., Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2008, ss. 774 (Studia Prawnicze).

Regionalne systemy ochrony praw człowieka : [hasło], [w:] Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : C. H. Beck, 2008, s. 222.

Sejmowa komisja śledcza jako forma sprawowania kontroli przez Sejm, Przegląd Sejmowy, R. 16, nr 3 (2008), s. [113]-132. Wersja angielska art. "A sejm investigative committee as a form of the exercise of oversight by the Sejm" w: Przegląd Sejmowy, 2010, wyd. spec. The Sejm Review, nr 4, s. [93]-112.

Skarga na zaniechanie działania przez instytucję Wspólnot Europejskich : [hasło], [w:] Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : C. H. Beck, 2008, s. 248-249.

Skarga o unieważnienie aktu prawnego : [hasło], [w:] Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : C. H. Beck, 2008, s. 249.

Sprawozdanie z działalności Rady Legislacyjnej X kadencji : (od 29 maja 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.), Przegląd Legislacyjny, R. 15, nr 2 (2008), s. [71]-77.

"System 1503" : [hasło], [w:] Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : C. H. Beck, 2008, s. 236.

System prawa w Polsce - stan obecny i uwagi de lege ferenda fundamentali, Przegląd Legislacyjny, R. 15, nr 4 (2008), s. 59-73. Materiał z konferencji naukowej Rządowego Centrum Legislacji Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów "Implementacja prawa Unii Europejskiej".

Trybunał Stanu - stagnacja czy zmiany, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, R. 4, nr 1 (2008), s. [9]-22. Oprac. przygotowane w związku z jubileuszem Profesora Janusza Trzcińskiego i wydaniem Księgi Jubileuszowej "Ratio est anima legis".

Ventajas e inconvenientes de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Persona y Derecho, [Vol.] 58 (2008), s. [19]-43.

W sprawie możliwości przesłuchania przez komisję śledczą w charakterze świadka niektórych osób : [opinie], Przegląd Sejmowy, R. 16, nr 1 (2008), s. 124-127 ; 137-140.

Zalety i wady Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Przegląd Sejmowy, R.16, nr 2 (2008), s. [9]-23. Artykuł stanowi rozszerzoną wersję referatu wygłoszonego na seminarium zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich w Nieborowie 15 września 2007 r.

Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego, Toruń : Centrum Studiów Wyborczych. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa " Dom Organizatora", 2008, ss. 17, [3]. (Wykłady im. prof.dr. Wacława Komarnickiego ; wykł. 1).

Zasadę otwartego rządu trzeba wpisać do konstytucji, Rzeczpospolita, 2008, z 19 maja 2008.

[współautor: Izabela Biśta] Prawa i wolności jednostki w konstytucjach państw demokratycznych, [w:] Dylematy praw człowieka, red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, s. 61-79. Referat z konferencji zorg. przez Katedrę Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w październiku 2008 r.

[współautor: M.J.] Międzynarodowy system ochrony praw człowieka : [hasło], [w:] Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : C. H. Beck, 2008, s. 222.

[współautorzy: Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska] Ochrona praw człowieka, [w:] Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008, s. 209-258.

[współautor: M. Jabłoński] Verfassungsgerichtsbarkeit und die Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (ein Konspekt), [w:] Verfassungs-und Verwaltungsgerichtsbarkeit in Mehrebenensystem, W. Erbguth, J. Masing (red.), Stuttgart, München,Hannover, Berlin, Weimar, Dresden 2008 [wyd. Richard Boorberg Verlag], s. 65-77.

[współautor: S.J.-Ż] Efektywność systemu ochrony praw człowieka ONZ : [hasło], [w:] Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : C. H. Beck, 2008, s. 224-225.

[współautor: S.J.-Ż] Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności : [hasło], [w:] Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : C. H. Beck, 2008, s. 239.

[współautor: S.J.-Ż] Skargi odszkodowawcze : [hasło], [w:] Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : C. H. Beck, 2008, s. 249.

[współautor: S.J.-Ż] Skargi sektorowe : [hasło], [w:] Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : C. H. Beck, 2008, s. 249-250.

[współautor: M.J.] Skarga konstytucyjna : [hasło], [w:] Leksykon obywatela / red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa : C. H. Beck, 2008, s. 217-218.

[współautor: Agnieszka Malicka] Zasady zmiany konstytucji Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. Radosław Grabowski, Sabina Grabowska. Stan prawny na 1 stycznia 2008 r., Warszawa : Wolters Kluwer Business, 2008. (Seria Akademicka), s. 240-249.

[współautor: Agnieszka Malicka] Die Rolle politischer Parteien in einem demokratischen Staat, [w:] Die Finanzierung von politischen Parteien in Europa. Bestandsaufnahme und europaische Perspektive, red. G. Manssen, wyd, Peter Lang, Frankfurt am Main 2008, s. 179-188.

[współautor: Andrzej Szmyt] Parlamentarische Mandat in Polen, [w:] EU law and member state law : legal questions from the border zone between community law and domestic law, coord. Bianca Victoria Dabu, Klingenthal 2008, s. 24-35. Referat z Szóstego Międzyuniwersyteckiego Kolokwium, Kligenthal k/Strasburga (Francja), 27-30 października 2008 r.

[współautorzy: Elwira Marszałkowska-Krześ, Konrad Nowacki] Model egzekutywy w Polsce, Przegląd Legislacyjny, R. 15, nr 1 (2008), s. [75]-85. Konferencja Naukowa w 35-lecie Rady Legislacyjnej, Warszawa, 18 września 2007 r.

[wywiad:] Ustawa ratyfikująca pokazuje kierunek interpretacji Traktatu ; rozm. przepr. Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, Gazeta Prawna, 2008, nr 55, s. 16. (O możliwości rozpisania referendum na temat ratyfikacji Traktatu z Lizbony).

[recenzja:] Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa i Marek Świstak, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele - działania - środki. Kraków 2008, Przegląd Legislacyjny, R. 15, nr 2 (2008), s. [183]-185.

[współtłumaczenie: Agnieszka Malicka] Konstytucja Niemiec; wstęp Bogusław Banaszak ; Biblioteka Sejmowa. [Kancelaria Sejmu], Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008, ss. 136.

[redakcja i współautor:] Rechts- und Wirtschaftswörterbuch = Słownik prawa i gospodarki. Bd. 1, Polnisch-deutsch, aut. : Mariusz Jabłoński, Tina de Vries, Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki. 2. aktualisierte und geänderte Aufl., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008, ss. XXVI, 719. [s. [V] : Przedmowa do 2. wyd.; s. [VI]: Vorwort zur 2. Aufl.].

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 77 (2008), Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, ss. 343. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3052).

[redakcja:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 78 (2008), Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, ss. 201. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3066).

Rok 2009

Aktywizm orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy, R. 17, nr 4 (2009), s. [75]-92.

Bezpośrednie stosowanie umowy międzynarodowej : [hasło] [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 110-111.

The Contemporary Importance of internal ConstututionalLaw, Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia 2009, nr 12, s.20-28.

 

Die direkte Anwendung der Verfassung in Polen, Osteuropa Recht, Jg. 55, H. 2 (2009), s. [130]-138.

European integration and law making in Poland, [w:] Die Welt im Spannungsfeld zwischen Regionalisierung und Globalisierung : Festschrift für Heribert Franz Köck, hrsg. von Peter Fischer, Margit Maria Karollus, Sigmar Stadlmeier, Wien : Linde, 2009, s. 77-87.

Impact of European integration on the law and constitutional system in Poland = Wpływ integracji europejskiej na prawo i system konstytucyjny Polski, Warszawa : C.H. Beck, 2009, ss. 251.

Komisja sejmowa : [hasło] [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 196-198.

Komisja śledcza : [hasło] [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 200-202.

Kompetencje Prezydenta RP w zakresie spraw zagranicznych i ich realizacja, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej : księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz pod red. Jana Wawrzyniaka, Marzeny Laskowskiej, Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2009, s. 441-449.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009, ss. XVIII, 1033 (Komentarze Becka).

Konstytucyjne ujęcie zasady niezawisłości sędziowskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, R. 5, nr 6 (2009), s. [13]-25.

Konzeption des freien Mandats in Polen [w:] Die verfassungsrechtlich garantierte Stellung der Abgeordneten in den Ländern Mittel- und Osteuropas, Gerrit Manssen (Hrsg.), Frankfurt am Main [et al.] : Lang, 2009. (Regensburger Beiträge zum Staats- und Verwaltungsrecht ; 13), s. 151-160. Materiały z sympozjum, które odbyło się w dn. 17-21 września 2008 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Pécs.

Ogłaszanie aktów prawnych : [hasło] [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny, pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 311.

Opinia Prezydium Rady Legislacyjnej z 12 sierpnia 2008 r. o projekcie ustawy o równym traktowaniu : (RL-0303-58/08), Przegląd Legislacyjny, R. 16, nr 1/2 (2009), s. 187-201.

[Opinia] w sprawie ratyfikacji traktatu z Lizbony. [Cz.] 4, Przegląd Sejmowy, R. 17, nr 2 (2009), s. 130-136.

Opinia z 18 sierpnia 2009 r. Prezydium Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o ochronie informacji niejawnych : (RL-0303-31/09), Przegląd Legislacyjny, R. 16, nr 3/4 (2009), s. 317-331.

Opinia z 22 września 2008 r. o projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów : (RL-0303-67/08), Przegląd Legislacyjny, R. 16, nr 1/2 (2009), s. 212-213.

Prawo inicjatywy ustawodawczej Rady Ministrów, [w:] Rozprawy i studia : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi pod red. Elżbiety Kremer i Zygmunta Truszkiewicza, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, s. [37]-44.

Przekazanie kompetencji organów władzy państwowej : [hasło] [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 476-477.

Ratyfikacja umowy międzynarodowej : [hasło] [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego,Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 489-490.

Ratyfikacja za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie : [hasło] [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 490-492.

Ratyfikowana umowa międzynarodowa : [hasło] [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 492-493.

Referendum w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeń¬stwa obywatelskiego, red. J. Blicłiarz, J. Boć, Kolonia Limited 2009, s. 61-80.

 

Rola referendum w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, pod red. Jolanty Blicharz i Jana Bocia, [Wrocław] : Kolonia Limited, 2009, s. 61-80.

Sprawozdanie z działalności Rady Legislacyjnej X kadencji : (od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.), Przegląd Legislacyjny, R. 16, nr 1/2 (2009), s. [177]-183.

Staatsbürgerschaft in Polen, [w:] The International Conference - "European Union's history, culture and citizenship : current problems of European Integration - 2nd edition" = La Conference Intérnationale - "Histoire, culture et citoyenneté dans L'Union Européenne : problèmes actuelle de l'intégration Européenne - 2eme edition". [T. 1] / coord. Anton-Florin Bota-Moisin ; ed. Sorin Fianu ; Ministry of Education, Research and Youth, University of Pite~9sti. - Pitesti : 2009, s. 33-40. University of Pite~9sti, Romania, 17-18 April 2009.

Teisèjų nepriklausomumo principas Lenkijoje, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, Nr 17 (2009), metų sausis - birżelis, s. 364-375.

Verfassungsnormen als Grundlage der richterlichen Entscheidungen in Polen, [w:] Lex divina et civitatis : Festschrift für Prof. H. Schambeck zum 75. Geburtstag = Księga Jubileuszowa na 75-lecie urodzin Prof. H. Schambecka, hrsg. Bogusław Banaszak und Jerzy Machnacz, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski : Papieski Wydział Teologiczny, 2009, s. [23]-33.

Wypowiedzenie umowy międzynarodowej : [hasło] [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny, pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 694.

[współautor: Tomasz Milej] Polnisches Staatsrecht, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009, ss. XVII, 215. (Grundriss des Polnischen Rechts ; Bd. 20).

[współautor: Sylwia Jarosz-Żukowska] Der Bürgerrechtsbeauftragte in Polen und der Ombudsmann in der Europäischen Union : die Rolle des BRB betreff Beschwerde bei Anwendung gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften vonseiten nationaler Verwaltungen und Schutz der Rechte von Bürgern der EU, [w:] Der Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf das Recht der Mitgliedstaaten der EU : Tagungsband zum wissenschaftlichen Symposium in Kligenthal-Elsass 2005, hrsg. von Agnieszka Malicka, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. (Acta Universitatis Wratislaviensis. EU-Recht und Mitgliedstaatliches Recht), s. 109-124.

[współautor: Mariusz Jabłoński] Prawo do repatriacji, [w:] Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki, pod red. Dariusza Góreckiego, Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2009, s. [217]-235. Materiał z międzynarodowej konferencji "Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki" zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dn. 18-19 maja 2009 r. przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UŁ, przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" Oddział w Łodzi.

[współautor: Mariusz Jabłoński] Sądownictwo konstytucyjne i sądownictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 79 (2009), s. 7-17. - Zasób elektroniczny: https://wuwr.pl/ppa/article/view/7186/6832 . Link zweryfikowany 14.06.2020.

[współautor: Grzegorz Kulka] Prawo europejskie w polskim systemie prawnym, [w:] Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego pod red. nauk. Zbigniewa Pulki, Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2009. (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy), s. 9-16.

[współautor: Konrad Nowacki] The model of executive power in Poland : outline of political evolution, European Public Law,Vol. 15, iss. 2 (2009), s. 171-182.

[współautor: Anne Wagner-Findeisen] Presidential refusal to nominate judges not a justiciable controversy, The International Lawyer, Vol. 43, nr 2 (2009), s. 1108-1109.

[współautor: Krzysztof Wygoda] Konstytucja RP a prawo naturalne, [w:] Maius ac divinus : księga jubileuszowa na 80-lecie urodzin ks. Jana Kruciny, red. Waldemar Irek, Herbert Schambeck, Wrocław : Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu : TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2009, s. [201]-209.

[współautor: Krzysztof Wygoda] Wpływ pojęcia "osoby pełniącej funkcję publiczną" na ochronę danych osobowych - wybrane problemy, [w:] Studia z prawa konstytucyjnego : księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Skrzydle, kom. red. Jerzy Posłuszny, Jerzy Buczkowski, Krzysztof Eckhardt, Przemyśl-Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2009, s. [47]-60.

[współautor: Łukasz Żukowski] System środków ochrony praw podstawowych w RFN, Przegląd Sejmowy, R. 17, nr 6 (2009), s. [45]-64.

[współautor - autor kilkunastu haseł) [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, ss. 756.

[współredakcja: Jerzy Machacz] Lex divina et civitatis : Festschrift für Prof. H. Schambeck zum 75. Geburtstag = Księga Jubileuszowa na 75-lecie urodzin Prof. H. Schambecka, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski : Papieski Wydział Teologiczny, 2009, ss. 319. [s. [5]-7 : Vorwort der Herausgebern. - S. [9]-11 : Wprowadzenie. Tekst. w jęz. niem., pol. i ang.


Rok 2010

Absolutorium : [hasło] [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika,Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 85-87.

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w kontekście realizacji i ochrony praw i wolności, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. Mariusz Jabłoński, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. (Studia Prawnicze), s. [318]-334.

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w Polsce, [w:] W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski : księga dedykowana Profesorowi Marianowi Kallasowi, kom. red. Sławomir Godek, Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa : "InterLeones Halina Dyczkowska", 2010, s. [617]-627.

Concepts of Human Rights and Liberties in European Union, [w:] European Unions History, Culture and Citizenship: The European Union — Estabilishment and Reform; red. A. F. Bota Moisin, Pitesti 2010, s. 25-37.

 

Europäische Grundrechte-Charta aus der Sicht eines Skeptikers, do druku przygot. Herbert Franza Köck i Walter Barfuß], Juristische Blätter, Jg. 132, H. 1 (2010), s. 39-46. Wykład wygłoszony na posiedzeniu Wiener Juristische Gesellschaft w dn. 19.11.2008 r. w Ratuszu Wiedeńskim.

Głosowanie : [hasło] [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 283-287.

Interpelacja : [hasło] [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 308-309.

 

L'applicazione diretta della Costituzione in Polonia, [w:] Studi in onore di Luigi Arcidiacono. [T.] 1. - Torino : G. Giappichelli Editore, 2010. (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Catania. Nuova serie ; 239), s. [235]-252.

Możliwość rozstrzygnięcia przez Sejm w głosowaniu o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozda¬nia z działalności Narodowego Banku Polskiego, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, wybór i opracowanie W. Odrowąź-Sypniewski, Warszawa 2010, t. 2, s.27-28. Dostęp online: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/BAC6126B2EB8C142C12578DC0032176D//home/wpae70/public_html/plugins/fieldsattachment/textarea/textarea.php/Regulamin_Sejmu_cz_II.pdf [dostęp 16.06.2020].

 

Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny - model konstytucyjny, [w:] Prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, państwo demokratyczne : księga jubilauszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu pod red. Piotra Tulei, Moniki Florczak-Wątor, Sebastiana Kubasa, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010, s. 131-141.

Pozycja adwokatury w świetle prac Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, [w:] Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej, red. J. Giezek, Warszawa 2010, s. 115-122.

Prawo konstytucyjne. 5. wyd. zm., Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2010, ss. 790. (Studia prawnicze).

Protection of the Rights and the Language of Legislation, [w:] Liberty and Language : the global dimension of European constitutional integration, a cura di Emilio Castorina e Pasquale Policastro, Torino : G. Giappichelli Editore, 2010. (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza. Università di Catania. Nuova Serie ; 240), s. [179]-209.

Przesłanki i cele reformy sądownictwa wojskowego, Przegląd Sejmowy 2010, nr 6, s. 69-82. Dostęp online: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/60C6B6F207F3786BC12579370043F8FB//ps101.pdf Dostęp 17.06.2020

Przesłanki zmiany Konstytucji RP z 1997 roku w świetle dotychczasowych doświadczeń praktycznych i propozycji reform ustrojowych, [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku pod red. Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3234), s. 11-29.

Quorum : [hasło] [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, s. [644].

Rada Ministrów : [hasło] [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 656-662.

A Sejm Investigative Committee as a Form of the Exercise of Oversight by the Sejm, The Sejni Review, Przegląd Sejmowy, Fourth Special Edition 2010, s.93-112.

 

Sejm : [hasło], [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego, pod red. Katarzyny Miaskowskiej- Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 737-741.

Senat : [hasło], [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego, pod red. Katarzyny Miaskowskiej- Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 743-745.

Słowo wstępne na temat samorządu terytorialnego, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej : I Wydziałowa Konferencja kół naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Jerzy Korczak (red.), Wrocław : Kolonia Limited, 2010, s. 73-75.

Sprawozdanie z działalności Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (X kadencja - od 29 maja 2006 r. do 29 maja 2010 r.), Przegląd Legislacyjny, R. 17, nr 2 (2010) , s. [65]-76.

Sprawozdanie z działalności Rady Legislacyjnej X kadencji (od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.), Przegląd Legislacyjny, R. 17, nr 1 (2010), s. [119]-124.

Die Unabhängigkeit des Richters in Polen. Osteuropa Recht 2010, nr 2, s. 155-166.

[Zapis dyskusji] [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce : 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19-21 czerwca 2009 r., pod red. Marka Zubika, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010, s. [286].

Zasada demokratycznego państwa prawnego a kwestia praw i wolności jednostki, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. Mariusz Jabłoński, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. (Studia Prawnicze - C. H. Beck), s. [300]-317.

[współautor: Ryszard Balicki] Członkostwo w Unii Europejskiej a zmiana Konstytucji RP z 1997 roku - prawo unijne jako stymulator zmian, [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku pod red. Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3234), s. 55-61.

[współautor: Ryszard Balicki, Kompetencje Marszałka Sejmu w zakresie ustalania porządku prac Sejm, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, wybór i opracowanie W. Odrowąź-Sypniewski, Warszawa 2010, t. 2 s. 393-397. Dostęp online: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/BAC6126B2EB8C142C12578DC0032176D//home/wpae70/public_html/plugins/fieldsattachment/textarea/textarea.php/Regulamin_Sejmu_cz_II.pdf [dostęp 16.06.2020].

[współautor: S. Jarosz-Żukowską] Der Einfluss des Beitrits zur Europäischen Union auf die Gesetzgebung in Polen, [w:] Text and Context. The Development of Legal Tech¬niques and Legal Culture in the New Context of Europe. Proceedings of the 8^ Congress of the European Association of Legislation (EAL), 18^^/19'' September 2008, Vienna, Austria, red. L. Mader, H. Schäfer, Baden-Baden 2010, s.61-82.

[współautor: Konrad Nowacki] Opinia z 22 marca 2010 r. o projekcie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach : (RL-0303-7/10), Przegląd Legislacyjny, R. 17, nr 2 (2010), s. 111-114.

[recenzja:] Andrzej Bisztyga, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na wewnętrzny porządek prawny Zjednoczonego Królestwa, Katowice 2008, Przegląd Sejmowy, R. 18, nr 1 (2010), s. 194-197.

[recenzja] Jan Wiktor Tkaczyński, Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej. Analiza porównawcza Polski i Niemiec ze spisem unijnych aktów prawnych, Warszawa 2009, Przegląd Legislacyjny, R. 17, nr 1 (2010), s. 196-198.

[współredakcja: Mariusz Jabłoński] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, ss. 433. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3234).

 

Rok 2011

The concept of individual rights in Poland, [w:] Polish constitutionalism : a reader, ed. by Piotr Korzec, Jakub Urbanik, Mirosław Wyrzykowski, Warsaw : Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, 2011. (School of Polish Law Series ; 1), s. 157-180.

Grenzen der Ausübung politischer Rechte durch Richter in Polen, [w:] Nachdenken über Eigentum : Festschrift für Alexander v. Brünneck zur Vollendung seines siebzigsten Lebensjahres, (Hrsg.) Franz-Joseph Peine ; Heinrich Amadeus Wolff, Baden-Baden : Nomos, 2011, s. 489-496.

Human rights today, [w:] Filosofia e educação : interfaces, Jean Lauand, Chie Hirose (orgs.), São Paulo : Factash Editora, 2011, s. 7-21. XI Seminário Internacional: Filosofia e Educação, 14 de maio de 2011.

Juristische Berufe des öffentlichen Vertrauens in der Republik Polen, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, Jg. 4, Nr. 3 (2011), s. 7-11.

Die Kontroversen um die direkte Anwendung der Verfassung in der Rechtsprechung der polnischen Obersten Gerichte, [w:] Gerechtigkeit : Theorie und Praxis = Justice : Theory and Practice, (Hrsg.) Shing-I Liu, Ulfrid Neumann, Baden-Baden : Nomos, 2011, s. 9-18. Referat z międzynarodowej konferencji: "Gerechtigkeit - Theorie und Praxis" ("Justice - Theory and Practice") , która odbyła się w dn. 25-27 maja 2009 r. w Taipei (Taiwan).

O konstytucyjności ustawowej regulacji zawieszenia przedawnienia zobowiązań podatkowych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, R. 7, nr 1 (2011), s. [9]-18.

[Odpowiedź na Ankietę konstytucyjną], [w:] Ankieta konstytucyjna pod red. …, Jarosława Zbieranka ; Instytut Spraw Publicznych, Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2011, s. [23]-39.

A reclamação constitucional na Europa, Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, A. 15, no 17 (2011), s. [13]-30.

Svoboda zaklűčeniâ braka i osnovaniâ sem'i v pol'skoj Konstitucii, Vsâ Evropa.ru [Dokument elektroniczny], 2011, no 1 - Dostęp do artykułu: http://alleuropa.ru/?p=2899

Svoboda zaklűčeniâ braka i osnovaniâ sem'i v pol'skoj konstitucii, [w:] Der Persönlichkeitsschutz aus verfassungsrechtlicher, zivilrechtlicher und internationalrechtlicher Sicht in Deutschland, der Ukraine und Polen : Deutsch-Ukrainisch-Polnisches DAAD-Seminar II, 28.-29. September 2011, Nationale Universität "Odessa Jura - Akademie", hrsg. Rainer Arnold, Kateryna Karpova, Regensburg : Jean-Monnet- Lehrstuhl für Europarecht, Universität Regensburg, 2011, s. 20-30. Materiał ze spotkania, które odbyło się w ramach programu DAAD "Unterstützung der Demokratie in der Ukraine".

The system of government in Poland, [w:] Governmental systems of Central and Eastern European States, ed. Nóra Chronowski, Tímea Drinóczi, Tamara Takács, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. (Monografie - Wolters Kluwer Polska), s. 501-[552].

Szef rządu we współczesnych systemach ustrojowych, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2011, nr 2, s. [133]-159.

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec = Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland / tł. Bogusław Banaszak i Agnieszka Malicka, , [w:] Konstytucje państw Unii Europejskiej, pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r., Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011, s. [519]-563.

Zakres podmiotów uprawnionych do dochodzenia wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działania organu władzy publicznej (art. 77 ust. 1 Konstytucji RP), Monitor Prawniczy, R. 19, nr 1 (2011), s. 5-11.

[współautor: Michał Bernaczyk] Open Government in Poland : the Current Situation and Its Perspectives, European Public Law, Vol. 17, iss. 2 (2011), s. [261]-275.

[współautor: Ł. Kaškovs'ki ] Politična korupca u Pol'ši : okremi pravobi problemi, [w:] Pravovì aspekti borot'bi z korupcieű : dosvid Ukraïni, Nimeččini ta Pol'ši : materiali mižnarodnih naukovo-praktičnih boslibžen' = Rechtliche aspekte der Korruptionsbekämpung in der Ukraine, Deutschland und Polen, Institut Zakonodavstva Verhovoï Radi Ukraini, Mjunhenc'kij Institut shidnoevropejs'kogo prava, Kiev : Institut Zakonodavctva Verhovnoi Radi Ukraini, 2011, s. 227-244.

[współautor: Dorota Struska] Elezioni politiche ed elezioni locali nella giurisprudenza del Tribunale Costituzionale polacco e nella giurisprudenza della magistratura ordinaria polacca, [w:] Le evoluzioni della legislazione eletorale "di contorno" in Europa : atti del III Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali, a cura di Gian Candido de Martin, Zbigniew Witkowski, Piero Gambale, Elena Griglio, [Padova] : CEDAM, 2011. (Collana di quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet". Nouva serie ; 11), s. [359]-380. Konferencja odbyła się w Rzymie w dniach 10-11 czerwca 2010 r.

[współautor: Michał Zieliński] Pojęcie godności i jej kształt w Konstytucji RP , [w:] Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, red. Stanisław Leszek Stadniczeńko, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011, s. [125]-148.

[współautor: Łukasz Żukowski] Deutsches Modell des Zweikammersystems, [w:] Verfassung im Zeitalter der Europäisierung und Globalisierung, (Hrsg.) Piotr Czarny, Krzysztof Wojtyczek, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011, s. [199]-212. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Verfassung im Zeitalter der Europäisierung und Globalisierung", która odbyła się w Krakowie w dn. 27-30 listopada 2009 r.

[współautor: Łukasz Żukowski], Prüfung der Rechtsakte der Europäischen Union durch den polnischen Verfassungsgerichtshof, Osteuropa Recht 2011, nr 3, s. 274-281.

 

[współautor: Łukasz Żukowski] Regulatory Framework and Characteristics of Arbitration Judicature in Poland, Czech ([and] Central European) Yearbook of Arbitration, Vol. 1 (2011), s. 23-45. Tom posiada własny tyt.: The Relationship between Constitutional Values, Human Rights and Arbitration.

[recenzja] O. W. Skripniuk, Konstytucijne prawo Ukrainy. Akademicznyj kurs. Kijów, 2010, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2011, nr 3, s. [241]-246. Tom posiada własny tyt.: Tendencje europejskie w prawie wyborczym.

[recenzja] Księga Jubileuszowa dedykowana Ferdynandowi Rymarzowi. Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości, red.: Dariusz Dudek, Maciej Gapski, Wojciech Łączkowski, Lublin, 2010, Studia Wyborcze, T. 12 (2011), s. [101]-109.

[współrecenzja: Tomasz Jurczyk] Theodore Konstadinides, Division of Powers in European Union Law: the Delimitation of Internal Competence between the EU and the Member States. The Hague, 2009, European Public Law. - Vol. 17, iss. 2 (2011), s. [371]-373.

[współredakcja: Jarosław Zbieranek ] Ankieta konstytucyjna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2011, ss. 284. [s. 7-9 : Wstęp].

Rok 2012

Constitutionalisation of social human rights : necessity or luxury? = Constitucionalización de los derechos sociales : necesidad o lujo?, Persona y Derecho, Vol. 66, nr 1 (2012), s. 17-28. Czasopismo ma własny tytuł: Los derechos sociales.

Das demokratische Rechtsstaatsprinzip in der Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichtshofs, Osteuropa Recht, Jg. 58, H. 4 (2012), s. [73]-82.

General Introduction , [w:] Constitutional Law in Poland, ed. by André Alen [and] David Haljan, Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012, (International Encyclopaedia of Laws), s. 17-34. The monograph "Poland" is an integral part of "Constitutional Law" in the "International Encyclopaedia of Laws" series. Tekst przedrukowano również w: Constitutional Law in Poland. Alphen aan den Rijn, 2012.

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), Przegląd Sejmowy, R. 20, nr 1 (2012), s. 101-117.

Independent Non-political Agencies, the Supreme Chamber of Control, [w:] Constitutional Law, Poland, ed. by André Alen [and] David Haljan, Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. (International Encyclopaedia of Laws), s. 192-194. The monograph "Poland" is an integral part of "Constitutional Law" in the "International Encyclopaedia of Laws" series. Tekst przedrukowano również w: Constitutional Law in Poland. Alphen aan den Rijn, 2012.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. - 2 wyd. [poszerz.], Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2012, ss. 1152. (Komentarze Becka).

Laudatio, [w:] Prawo w służbie państwu i społeczeństiuu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. …, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2012, s. 7-10.

Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych. Kancelaria Sejmu, R. 9, nr 4 (2012), s. [107]-117.

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Wyd. 3 [zm.]. Stan prawny na 2 maja 2012 r.,Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012, ss. 506 (Seria Akademicka).

Prava ì cvobodi osobi v kontekstì sudovoï praktiki Konstitucìjnogo Tribunalu Pol'ŝì ta Verhovnogo Sudu Pol'ŝì, Vìsnik Konstitucìjnogo Sudu Ukraïni, 2012, nr 2, s. 118-129 - Dostęp również online: http://ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=174862. Artykuł napisany na podstawie referatu wygłoszonego na międzynarodowym seminarium w Regensburgu (Niemcy), 1-2 czerwca 2011 r.

Prawnicze zawody zaufania publicznego w Polsce, [w:] Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, pod red. ..., Mariusza Jabłońskiego, Sylwii Jarosz-Żukowskiej, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 473-480.

Prawo konstytucyjne. 6 wyd. zaktualizowane, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2012, ss. 628. (Studia Prawnicze).

Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin pod red. ..., Mariusza Jabłońskiego, Sylwii Jarosz-Żukowskiej, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. [7]-10 : Laudatio.

Predposylki prinâtiâ novoj konstitucii, Vsâ Evropa.ru [Dokument elektroniczny]. - 2012, no 1 - Dostęp do artykułu: - zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.alleuropa.ru/predposilki-prinyatiya-novoy-konstitutsii. - . - Link zweryfikowany 24.05.2012

Rada Ministrów, [w:] Administracja publiczna : komentarz. T. 1, Ustrój administracji państwowej centralnej, red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2012. (Komentarze Becka), s. 125-173.

De Republiek Polen, [w:] Staatsrecht van landen van de Europese Unie : België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Polen, Verenigd Koninkrijk, Zweden, onder red. van L. F. M. Besselink [et al.]. - Wyd. achtste, geheel herziene druk. - Deventer : Kluwer a Wolters Kluwer business, 2012, s. [257]-[317].

The Seperation of Powers : Past and Present, Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia, [Nr] 15 (2012), s. 29-34. Tekst opublikowano również w: Costituzione, economia, globalizzazione : liber amicorum in onore di Carlo Amirante. Costituzione, economia, globalizzazione : liber amicorum in onore di Carlo Amirante, Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, s. [49]-55.

State and its Components, [w:] Constitutional Law, Poland, ed. by André Alen [and] David Haljan, Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopaedia of Laws), s. 195-209. - The monograph "Poland" is an integral part of "Constitutional Law" in the "International Encyclopaedia of Laws" series. - Tyt. w żywej paginie: Constitutional Law - Suppl. 99 (September 2012). Tekst przedrukowano również w: Constitutional Law in Poland. Alphen aan den Rijn, 2012.

Uwagi o zgodności z Konstytucją nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. [T.] 3, Zagadnienia prawa konstytucyjnego, red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. [38]-55.

Uwagi o zgodności z konstytucją znowelizowanego prawa o ustroju sądów powszechnych, Przegląd Sejmowy, R. 20, nr 5 (2012), s. [67]-88.

[współautor: Michał Bernaczyk] Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012, ss. 281.

[współautor: Michał Bernaczyk] Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie prawotwórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu "otwartego rządu", Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, R. 8, nr 4 (2012), s. [16]-39.

[współautor: Łukasz Kaczkowski] Korupcja polityczna w Polsce : wybrane aspekty prawne, [w:] W służbie dobru wspólnemu : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, pod red. Ryszarda Balickiego, Małgorzaty Masternak-Kubiak,Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012, s. [286]-297.

[współautor: Nina Leśniak] Pozycja religii w obowiązującej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., [w:] Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających, red. Stanisław Leszek Stadniczeńko, Stanisław Rabiej, Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2012. (Ekumenizm i Integracja ; nr 25). s. [141]-157.

[współredakcja: Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska] Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, ss. 507.

Rok 2013

 

Czynne i bierne prawo wyborcze, Monitor Prawniczy, 2013, nr 23, s. 1236-1244.

Jakie zmiany w Konstytucji RP są potrzebne? , [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnychi, red. nauk. Stanisław Bożyk, Białystok : Temida 2. Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. s. 17-40.

Judicial activism and legal education, [w:] Towards innovation in legal education, ed. Pasquale Policastro, The Hague : Eleven International Publishing, 2013, s. 11-16.

Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów : gwarancje i zagrożenia, , [w:] Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce : wybrane problemy, pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3468), s. [37]-56. Opracowanie wygłoszone jako referat w ramach Czwartej Debaty "Okrągły Stół dla Sądownictwa" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Warszawa 20 listopada 2012 r., pt. "Status sędziego w kontekście zagrożeń jego niezawisłości".

O zgodności z Konstytucją RP umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), [w:] Ustrój polityczny państwa : Polska, Europa, świat : [prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Mołdawie z okazji siedemdziesięciolecia urodzin] pod red. Stanisława Sulowskiego, Jarosława Szymanka, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. [19]-31.

Poland : local government in Poland : towards consolidation? [w:] Local government in Europe : the "fourth level" in the EU multilayered system of governance, ed. by Carlo Panara and Michael Varney, London ; New York : Routledge, 2013. (Routledge Research in EU Law ), s. [255]-276.

Polìtičnij plűralìzm âk determìnant rozvitku pol's'koï demokratìï, Pravo Ukraïni, 2013, nr 8, s. 159-168.

Pravo na naležne vrâduvannâ j tak zvanij "open government" (vìdkritij urâd), [w:] Evropejs'kij šlâh do naležnogo upravlìnna : materìali mìžnarodnih naukovo-praktičnih boslìbžen' = Europäische Wege zur guten Verwaltung, [red. O. V. Zajčuk], Kiïv : Institut Zakonodavstva Verhovnoï Radi Ukraïni, 2013, s. 154-169.

The separation of powers : past and present, [w:] Costituzione, economia, globalizzazione : liber amicorum in onore di Carlo Amirante [i curatori: Enrico Caterini et al.], Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, s. [49]-55.

The system of government in Poland, European-Asian Journal of Law and Governance, Vol. 2, no. 1 (2013), s. 15-40.

Uwagi w sprawie zgodności z Konstytucją RP art. 89 ust. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, R. 9, nr 1 (2013), s. [9]-21.

Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego a orzecznictwo sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, R. 9, nr 6 (2013), s. [9]-20.

Zakres wolności komunikowania się i tajemnicy komunikowania się : wybrane problemy, [w:] Ustroje, historia i współczesność : Polska, Europa, Ameryka Łacińska : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, red. nauk. Marian Grzybowski, Grzegorz Kuca, Piotr Mikuli, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. [104]-110.

[współautor: Tomasz Jurczyk] On the values and process of European integration, [w:] The international conference "European Union's, history, culture and citizenship" 6th edition, May, 17-18th 2013 ; Ministry of National Education. Univeristy of Pitesti. Faculty of Law and Administrative Sciences in partnership with the Association "Amici Scientiae" and Faculty of Law and Social and Political Sciences University "Valahia of Targoviste", [scientific com. Bogusław Banaszak [et. al.], Pitesti : Publishing House of University of Pitesti, 2013, s. 39-47.

[współautor: Agnieszka Malicka] Štattâ 77 Konstituciï Respublìki Pol'ŝì âk garantìâ prava na naležne vrâluvannâ, [w:] Evropejskij šlâh do naležnogo upravlìnnâ : materìali mìžnarodnih naukovo-praktičnih boslìbžen' = Europäische Wege zur guten Verwaltung, [red. O. V. Zajčuk], Kiïv : Ìnstitut zakonodavstva Verhovnoï Radi Ukraïni, 2013, s. 116-153.

[współautor: Mirosław Sadowski] Familie, Verhältnisse zwischen Ehegatten und nichteheliche Lebensgemeinschaften im polnischen und islamischen Recht, Comparative Law Review, Vol. 16 (2013), s. [91]-130 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):Artykuł dostępny też w wersji elektronicznej na stronie : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CLR/article/view/CLR.2013.019

 

[współautorzy: Marek Adamowicz, Stella Brzeszczyńska, Wojciech Duch, Monika Drela, Artur Ganicz, Jarosław Horobiowski, Iwona Kredzińska, Piotr Kruszyński, Jerzy Pałys, Jacek Pierzyński] Ustawa deweloperska : komentarz praktyczny do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, red. Iwona Kredzińska. Stan prawny na 30 marca 2013 r., Wrocław : Wydawnictwo Komentarzy Praktycznych, 2013, ss. 592.

[współautorzy pol. wersji: Ryszard Balicki, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Anna Śmigaj]. Lexikon des polnischen Rechts, Hrsg. Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński ; Aut. Agnieszka Błażek [et al.], Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013, ss. XXIV, 544. Uwzględniono zmiany w ustawodawstwie i literaturze do 1 stycznia 2013 r. - Publikacja przygotowana na podst. siatki haseł z: Encyklopedia prawa red. Urszula Kalina-Prasznic. Wyd. 4 zaktualizowane i poszerz. Warszawa. 2007. Wybrane hasła zostały przetłumaczone i zaktualizowane, a ich treść dostosowano do potrzeb niemieckojęzycznego odbiorcy. - Książka jest także dostępna jako e-book

[recenzja:] Relacje polsko-rumuńskie. Historia, gospodarka, Unia Europejska, red. Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Rzeszów 2013, Ius et Administratio, 2013, nr 2, s. 120-122.

 

Rok 2014

 

Czy Konstytucja RP wymusza na ustawodawcy ustawową regulację struktury organizacyjnej i właściwości sądów powszechnych?, Iustitia. Zasób publiczny (otwarty) : https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie/650-czy-konstytucja-rp-wymusza-na-ustawodawcy-ustawowa-regulacje-struktury-organizacyjnej-i-wlasciwosci-sadow-powszechnych. Link zweryfikowano 14.06.20. Tekst opinii prawnej zamówionej przez Biuro Analiz Sejmowych rozpowszechniony na portalu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Unia Europejska jako wspólnota wartości, Przegląd Sejmowy 2014, nr 4, s. 9-21. Dostęp: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/BDE739F1D6AD4248C12581470035C035//home/wpae70/public_html/plugins/fieldsattachment/textarea/textarea.php/Strony%20od%20ps123-1_Bogus%C5%82aw%20Banaszak.pdf

 

The Judicial Activism of the Constitutional Tribunal, lhe Sejm Review, Przegląd Sej¬mowy, Fifth Special Edition 2014, s. 5-23. Dostęp online: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/xWgRokuAng/2014//ps5_2014_eng.pdf

 

Kodeks wyborczy : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014, ss. XXII, 740. (Komentarze Becka).

Konstytucja RP a zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, [w:] Jedność norm i wartości : zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2014, s. 137-152.

Konstytucyjna regulacja małżeństwa a prawo do zawarcia małżeństwa, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 45), s. 77-82. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/52915/04_Boguslaw_Banaszak.pdf
Link zweryfikowno 14.06.2020.

Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania niezawisłości sędziowskiej, Iustitia, 2014, nr 1, s. 6-14. Artykuł powstał na bazie referatu wygłoszonego na Konferencji Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" odbywającej się w dn. 4-6.10.2013 r. w Dźwirzynie.

Konstytucyjne ujęcie prawa wyborczego obywatela, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 45), s. 421-430. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/53670/24_Bogus%C5%82aw_Banaszak.pdf
Link zweryfikowano 15.06.2020.

Konstytucyjne ujęcie prawa dostępu do informacji o działalności władz publicznych, Studia Prawa Publicznego, 2014, nr 3 (7), 11-30.
Kontrowersje wokół zgodnego z Konstytucją RP trybu ratyfikacji tzw. Paktu fiskalnego, [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 1, Studia konstytucyjne red. nauk. Marian Grzybowski, Piotr Tuleja, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. ; Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. [343]-355.

Laudatio, [w:] Zbigniew Antoni Maciąg : w służbie nauki i nauczania, red. Marian Grzybowski, Piotr Tuleja, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFN ; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014, s. 55-63.

Opinia prawna na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych. Kancelaria Sejmu, R. 11, nr 1 (2014), s. [65]-81.

Opinia prawna na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, [w:] Seminarium na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy nr 1590) : konferencja. Warszawa, Polska Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2014, s. 63-78.
Pluralizm partii politycznych i organizacji społecznych elementem konstytuującym ustrój polityczny RP = Pluralism of political parties and social organisations constitutive element of the political system of the Republic of Poland, [w:] Instytucjonalne gwarancje zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich, red. nauk.: Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik, Lublin : Inovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2014. (Monografie Wydziału Administracji WSEI), s. 9-22.

Prawo mniejszości narodowych do kultywowania własnej tożsamości kulinarnej, Gdańskie Studia Prawnicze, T. 31 (2014), s. [19]-26. Tom posiada własny tytuł: Studia ustrojoznawcze : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło.

Protest wyborczy w wyborach parlamentarnych, Przegląd Sejmowy, R. 22, nr 1 (2014), s. 49-61.

Przesłanki istnienia Senatu w Polsce, [w:] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, red. nauk. Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski, Warszawa : Kancelaria Senatu, 2014, s. 17-29. Pokłosie konferencji, która odbyła się w dniu 15 października 2013 r. w Senacie RP.

Skutki prawne pod względem czasowym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w stosunku do aktu prawnego uznanego za niekonstytucyjny, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, R. 10, nr 5 (2014), s. [9]-21.

Unia Europejska jako wspólnota wartości, Przegląd Sejmowy, 2014, nr 4, 9-21.

The Republic of Poland, [w:] Constitutional Law of the EU Member States, eds. Leonard Besselink [et al.], Deventer : Kluwer a Wolters Kluwer business, 2014, s. [1243]-[1298].

[współautor: Ryszard Balicki] Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs : ausgewählte Probleme, [w:] Verfassungsrechtsprechung in Polen : Dokumentation und Analyse der Entscheidungen des polnischen Verfassungsgerichtshofs 2000-2009, (Hrsg.:) [Bogusław] Banaszak, [Tomasz] Milej, [Carmen] Schmidt, [Köln] : Institut für Ostrecht der Universität zu Köln, 2014, s.1-30.

[współautor: Michał Bernaczyk] Czy informacja czyni nasze życie lepszym? : uwagi o instrumentalnym charakterze prawa do informacji publicznej, [w:] W poszukiwaniu jakości życia : studium interdyscyplinarne : księga jubileuszowa dedykowana Romualdowi Derbisowi, red. Arkadiusz Wudarski, Frankfurt nad Odrą ; Częstochowa ; Osnabrück : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2014, s. [859]-880.

[współautor: Piotr Mysiak] Konstytucyjne aspekty ksiąg wieczystych, Monitor Prawniczy, 2014, nr 23, 1238-1245.
[współautor: Sylwia Jarosz-Żukowska] Die Verfassungsbeschwerde in Polen, Osteuropa Recht, Jg. 60, H. 3 (2014), s. [288]-300.

[współautor: Krzysztof Wygoda] Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w Polsce w zderzeniu z problemami współczesności : wybrane zagadnienia = Functioning of the administrative judiciary in Poland facing the problems of the contemporary society : selected problems, Studia Iuridica Lublinensia, T. 22 (2014), s. [165]-178. Tom ma własny tyt.: Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin.

[współautor: Michał Zieliński] Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny, Monitor Prawniczy, 2014, nr 7, s. 352-361.

[współautorzy: Sylwia Jarosz-Żukowska, Łukasz Żukowski] International and European law in the Polish legal order, [w:] International constitutional law, ed. by Luca Mezzetti,Torino : G. Giappichelli, 2014, s. 229-266.

[współautorzy: Piotr Kapusta i Justyna Michalska] Financing Local Self Government - a Challenge for a Democratic State in Poland, Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia 2014, 17, s. 16-24. Dostęp online: http://journals.uab.ro/index.php/auaj/article/view/25

[współredakcja: Tomasz Milej, Carmen Schmidt] Verfassungsrechtsprechung in Polen : Dokumentation und Analyse der Entscheindungen des polnischen Verfassungsgerichtshofs 2000-2009, Köln : Institut für Ostrecht der Universität zu Köln, 2014, ss. 588.

[współredakcja: A. Janko, D. Nocilla, W. Schmitt Glaeser, Tomasek, H. Schambeck] Beiträge zum Verfassungs- und Europarecht, Wien 2014, ss. 657.

 

Rok 2015

Factors influencing the regulation of human rights in EU and its member states, [w:] Integration and fundamental rights in the European Union, ed. C. H. del Llano, Saarbrücken : Scholar's Press, 2015, s. 1-15.

Kodeks wyborczy : komentarz, Wyd. 2, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2015, ss. 822 (Komentarze Becka).
Koncepcje horyzontalnego działania (obowiązywania) podstawowych praw jednostki w orzecznicttme sądowym Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Sądy i trybunały wobec prob¬lemu horyzontalnego działania praw jednostki, red. M. Florczak-Wątor, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 31-42.

Konstytucyjna regulacja praw i wolności jednostki w okresie transformacji ustrojowej, [w:] 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015.

Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2609), Przegląd Sejmowy 2015, nr 1, s.114-121. Dostęp online:
http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/3453ECD82E5F7A7FC125813E00497DAE//home/wpae70/public_html/plugins/fieldsattachment/textarea/textarea.php/Strony%20od%20ps126-7_opinie.pdf

 

Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją materii pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu krajowego referendum (druk senacki nr 899) [...], [w:] Projekt postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum - opinie prawne [Dokument elektroniczny], 2015. , Warszawa : Kancelaria Senatu (Opinie i Ekspertyzy 234), s. 3-6.
Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP materii pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 1054 [w:] Opinie prawne dotyczące spraw rozpatrywanych na 81. posiedzeniu Senatu VIII kadencji 2, 3, i 4 września 2015.- (Opinie Prawne - Kancelaria Senatu), 2015, nr 166, s. 5-11.
Perspektywy wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w Polsce, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.

Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Dziecka w Polsce, [w:] W kręgu zagadnień konstytucjo¬nalizmu oraz współczesnego państwa, red. V. Serzłianova, Rzeszów 2015.

Pożądane zmiany konstytucyjnej regulacji Trybunału Konstytucyjnego [w:] Ustroje, tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca, Warsza¬wa 2015, s. 819-823.

Prawo konstytucyjne, Wyd. 7, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, ss. 636 (Studia Prawnicze).
Skarga konstytucyjna w europejskim oraz amerykańskim modelu praw człowieka, [w:] Amerykański system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność, red. nauk. J. Jaskiernia, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015, s. 454-467.
The role of common values in the process of European integration, Entwicklungen im europäischen Recht, [w:] Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji : Festschrift / Rainer Arnold (ed.), Regensburg : Universitätsverlag, 2015, (Entwicklungen im europäischen Recht ; Vol. 7), s.21-30

Wpływ konstytucyjnej zasady udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach publicznych na rozwój obszarów wiejskich. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju go-spodarczego obszarów wiejskich. 25 lat doświadczeń, nowe wyzwania, red. P. Lirwiniuk, Warszawa 2015.

Zasada nadrzędności Konstytucji w polskim porządku prawnym, [w:] Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie Nr 58), 2015, s. 41-54.
Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w Polsce w świetle uregulowań konstytucyjnych, [w:] Rechtsentwicklung im Rahmen der deutch-polnischen Beziehungen = Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich : Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników : księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 25-lecia, red. nauk. E. Tuory-Schwierskott, Regensburg : Verlag de-iure-plUG & Co.KG, 2015, s. 47-58.
[współautor: Grzegorz Kulka), Wymiar sprawiedliwości w świetle Konstytucji kwiet¬niowej w okresie drugiej wojny światowej. Przegląd Sejmowy 2015, nr 2(127), 65-83.

[współautor: M. Zieliński], El concepto de la familia en el derecho Polaco, [w:] Una filosofia del derecho en action. Homenaje al. Profesor Andres Ollero, wyd. Congreso de los Dipiitados, Univesidad Rey Juan Car los, Madrid 2015.

[współautor: Łukasz Żukowski] Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją - rozwiązania polskie na tle standardów Konwencji o Prawach Dziecka,[w:] Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. nauk. S.L. Stadniczenko, Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015, s. 237-253.
[współautorzy: Jakub Stelina, Andrzej Szmyt] Social Dialogue Council in Poland, Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia, 2015, Vol. 18, 62-71.
[współautorzy: Alexander von Brünneck, Tina de Vries, Marcin Krzymuski] Słownik prawa i gospodarki : T. 1 niemiecko-polski = Rechts- und Wirtschaftswörterbuch : Bd 1 deutsch-polnisch, red. B Banaszak, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2015, ss. 734.
[współautorzy: Mariusz Jabłoński, Tina de Vries, Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki] Słownik prawa i gospodarki : T. 2 polsko-niemiecki = Rechts- und Wirtschaftswörterbuch : Bd 2 Polnisch-Deutsch, Wyd. 3, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2015, ss. 761.
[redakcja:] Rechts- und Wirtschafiswórterbuch. Słownik prawa l gospodarki, niemiecko-polski, T. 1, wyd. 3., C. H. Beck, Warszawa 2015.

[redakcja:] Słownik prawa i gospodarki, Rechts- und Wirtschafiswórterbuch. Polsko-niemiecki t. II, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015.

[współredakcja: A. Bisztyga i A. Feją-Paszkiewicz] Aktualne problemy prawa wyborczego. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogór¬skiego, Zielona Góra 2015.

Rok 2016

Hominum Causa Omne Ius Constitutum in Honour of Bogusław Banaszak : selected essays, 2016, ed. R. Arnold., Regensburg : Universitätsverlag 256 s. (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 15., ss. 256. [zbiór wybranych publikacji]
Speech: [w:] Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielona Góra, 2015, ed. R. Arnold, Regensburg : Universitätsverlag (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 7), s. 21—30.
Diritti sociali e servizi pubblici nell'Europa centrale ed orientale, [w:] Servizi pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, a cura di Emilio Castorina, Napoli : Editoriale Scientifica s.r.l., 2016, s. 39-48.
Dopłaty wyrównawcze dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) jako element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju ustanowionej w art. 5 Konstytucji RP,
[w:] Kwestia agrarna : zagadnienia prawne i ekonomiczne, red. nauk. Przemysław Litwiniuk, Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2016, s. 143-151.
Entstehungegeschichte und Entwicklung der Grundrechte. § 264, [w:] Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa : Bd. IX: Grundrechte in Ostmittel- und Osteuropa, Hg. D. Merten, H.J. Papier, R. Arnold, [b.m.] : C.F. Müller, 2016, s. 91-107.

Fundamental Freedoms and Rights in Contemporary Europe, [w:] The Convergence of the Fundamental Rights Protection in Europe, ed. R. Arnold, Dordrecht : Springer Science+Business Media (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice Vol. 52), 2016, s. 99-111.
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt K34I 15), Przegląd Sejmowy 2016, nr 2, s. 98-123. Dostęp online: https://przegladsejmowy.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/ps133.pdf

Kontrowersje dotyczące praktyki stosowania przez organy inspekcji farmaceutycznej klauzuli prowadzenia na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych, Monitor Prawniczy, 2016, nr 17, 932-940.

Limitation of Sovereignty by the European Integration - The Polish Approach, [w:] Limitations of National Sovereignty through European Integration, ed. R. Arnold, Dordrecht : Springer Science+Business Media (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice Vol. 51), 2016, s. 99-108.

Meaning and Importance of the Judicial Activism Today, [w:] Conferinta Internationala "Raportile Curtii Constitutionale cu celelte autoritati publice". International Conference "Relations ofthe Constitutional Court with Public Authorities Chisinau 2016 (łumaczenie
na jęz. rumuński — s. 219—230).

The main principles of the reform of the Polish Constitutional Tribunal in December 2015: A comparative approach, [w:] Transformation of Law Systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 : Liber amicorum in honorem prof. dr. dres. H. C. Rainer Arnold, ed. A. Szmyt, B. Banaszak, Gdańsk : Gdańsk University Press, 2016, s. 35-43.
Możliwość uchylenia lub zmiany postanowienia Prezydenta w sprawie zarządzenia referendum ogólnokrajowego, [w:] Aktualne problemy referendum, red. B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak, Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, 2016, s. 23-30.
Opinia prawna w sprawie projektu raportu Komisji Weneckiej, Prawo i Więź, 2016, nr 1, 62-81.
Opinia prawna w sprawie pytania: Czy Trybunał Konstytucyjny może orzekać tylko na pod¬stawie przepisów konstytucji z pominięciem obowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyj¬nym?, Przegląd Sejmowy 2016, nr 3, s.79-82. Dostęp online http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/891B104CB42E9F0EC125810100333E1D//home/wpae70/public_html/plugins/fieldsattachment/textarea/textarea.php/Strony%20od%20ps134-5.OPINIE.pdf

Propozycje reformy samorządowych kolegiów odwoławczych w świetle zasad i standardów Konstytucji RP, [w:] Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej, red. R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek, Warszawa : Wydaw. CH. Beck (Monografie Prawnicze), 2016, s. 3-18.
The Changes to the Act on the Constitutional Tribunal and the Changes in the Make-up of the Constitutional Tribunal in Poland, Osteuropa Recht, 2016, Jg 62, Ht. 1, 94-102.

Speech: [w:] Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielona Góra, 2015, ed. R. Arnold, Regensburg : Universitätsverlag (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 7), s. 21—30.
Wybory samorządowe - propozycje zmian, [w:] Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, red. nauk. Janusz Włodzimierz Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko, Warszawa - Poznań : Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 123-131.
Zgodność z konstytucją pytań zawartych w postanowieniu o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, [w:] 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce ( 1991-2016) : Tom 1, red. W. Hermeliński, B. Tokaj, Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, 2016, s. 10-15.

[współautor: Andrzej Szmyt], International and European Law in the Polish Legal System, Gdańskie Studia Prawnicze 2016, t. XXXVI, s.451-464.

[współautor: Krystyna Sieniawska] Z art. 78 Konstytucji RP wynika konieczność utrzymania dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego. Z prof. dr hab. Bogusławem Banaszakiem, Dziekanem Wy¬działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego rozmawia Krystyna Sieniawska, Casus nr 82 (jesień 2016), s.3-5. Dostęp online: http://www.kolegium.krakow.pl/__files/Casus_nr_82.pdf

[współautor: Piotr Kapusta] Zestrzelenie samolotu cywilnego : komentarz, [w:] Na straży państwa prawa : trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. nauk. Leszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek, Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016, s. 700-717.
[współautor: Grzegorz Kulka] Obrona oficerskiego honoru czy zwykłe zabójstwo? Kontrowersje i dyskusja wokół wybranych orzeczeń wojskowego sądownictwa w II Rzeczypospolitej (do 1926 r.), [w: ] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Krzysztof Skotnicki, Konrad Składowski, Anna Michalak, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 19-32.
[współautor: Justyna Michalska] Artykuł 145a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle Konstytucji RP, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2016, R. 12, nr 4, 9-20.
[współautorzy: Arkadiusz Adamczyk, Wojciech Arndt, Andrzej Bryk, Paweł Czubik, Andrzej Dziadzio, Jolanta Jabłońska-Bonca, Anna Łabno, Jan Majchrowski, Maciej Marszał, Bogusław Nizieński, Bogdan Szlachta, Bogumił Szmulik, Jarosław Szymanek, Raport zespołu ekspertów do spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r., Przegląd Sejmowy, 2016, nr 4(135), s. 169-237.
[współautorstwo] Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r,. Przegląd Sejmowy 2016, nr 4, s. 169-237. Dostęp online: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/942075C81AAE0198C1258100002DF3BA//home/wpae70/public_html/plugins/fieldsattachment/textarea/textarea.php/Strony%20od%20ps135-8.%C5%B9R%C3%93D%C5%81A.pdf

[współredakcja: Andrzej Szmyt] Transformation of Law Systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 : Liber amicorum in honorem prof. dr. dres. H. C. Rainer Arnold, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, ss. 550.

[współredakcja: Beata Tokaj, Anna Feja - Paszkiewicz] Aktualne problemy referendum, Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, 2016, ss. 393.

 

Rok 2017

Aspekty konstytucyjne zakresu poprawek Senatu do ustawy znowelizowanej przez Sejm, [w:] Współczesne wyzwania państwa i prawa : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, red. nauk. Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017, s. 228-235.

Bezpośrednie stosowanie konstytucji, [w:] Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubile¬uszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M, Zubik, Warszawa 2017, s. 130-140.

Constitutional Tribunals' Judicial Review of Public Power in Poland, [w:] Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power, eds. Arnold Rainer, José Ignatio Martínez-Estay, Berlin : Springer International Publishing (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice Vol. 61), 2017, s. 243-257.

Diritti sociali e servizi pubblici nell'Europa centrale ed orientale, [w:] Lezioni di diritto comparato dei servizi pubblici, a cura di Emilio Castorina, Napoli : Editoriale Scientifica s.r.l.,2017, s. 9-18.

Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym, [w:] Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy, red. nauk. I. Wieczorek, M. Mazuryk, Łódź : Wydaw. Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, 2017, s. 15-29.

Konstytucyjna ochrona rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce, [w:] Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty prawne, red. nauk. P. Litwiniuk, Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017, s. 283-294.

Łączenia mandatu parlamentarnego w Polsce z pełnieniem funkcji komisarza Komisji Europejskiej, [w:] Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, red. nauk. Małgorzata Grzesik-Kulesza, Grzegorz Pastuszko, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, s. 501-508.

Modification of the parliament's functions resulting from the integration processes in the European Union, [w:] European Union's history, culture and citizenship : proceedings of the international conference, 10th edition. Pitesti, Rumunia Bucharest : Publishing House C.H. Beck SRL, 2017, s. 11-21.

O zgodności z Konstytucją RP bezwzględnego zakazu reklamy aptek, Monitor Prawniczy, 2017, nr 8, 439-446.

Opinie w sprawie prawidłowości kontynuowania 33. plenarnego posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej - 1A, Przegląd Sejmowy, 2017, nr 1(138), 137-140.

Opinie w sprawie prawidłowości kontynuowania 33. plenarnego posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej - 1B, Przegląd Sejmowy, 2017, nr 1(138), 141-145.

Opinia prawna dotycząca koncepcji ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezy¬denta miasta) w ujęciu prawno-ustrojowym. Opinie i analizy, Narodowy Instytut Samo¬rządu Terytorialnego 2017, nr 12, s. 15-29. Dostęp online:
https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1511955202_Wybrane%20aspekty%20ograniczenia%20liczby%20kadencji%20organ%C3%B3w%20wykonawczych%20gminy%20.pdf

Prawne dylematy łączenia jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, red. nauk B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, s. 21-35.
Zgodność z Konstytucją RP ustawy z dnia 10 września 2015 r. o uzgodnieniu płci, [w:] Człowiek, prawo, państwo : Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczenko, red. Wojciech Żyłko, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2017, s. 79-91.

[współautor: Andrzej Szmyt] Verfassungsgerichtshof, Ordentliche Gerichte und Verwaltungsgerichte: Kooperation oder Konflikt? [w:] Constitutional courts and ordinary courts: cooperation or conflict? : International Conference Regensburg, October 16-17, 2015 : XVIIIth International Congress on European and Comparative Constitional Law, ed. Rainer Arnold, Herbert Roth, Regensburg 2017, s. 283-295.

 

Current constitutional issues : a jubilee book on the 40th anniversary of scientific work of prof. Bogusław Banaszak, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, ss. XXXIV, 545.
Aktualne problemy konstytucji : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Bogusława Banaszaka, Red: Helena Babiuch, Piotr Kapusta, Justyna Michalska, Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2017, ss. CXXXI, 1170.

 

Rok 2018

Kodeks wyborczy : komentarz; Aktualizacja J. Michalska. Wyd. 3 zaktual., Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2018, ss. 828. (Komentarze Becka).
Inspekcja farmaceutyczna - problemy z decentralizacją, Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, 2018, nr 1, 9-19.
Prawne znaczenie Preambuły do Konstytucji RP z 1997 roku, [w: ] Dookoła Wojtek ... Księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie Nr 114), 2018, s. 49-63.
Regulacja wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o TK i jej implikacje, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2018, ss. 179.
Zakres przedmiotowy prawa łaski, [w: ] Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów : prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu, red. S. Bożyk, A. Olechno, Białystok : Wydaw. Temida 2, 2018, s. 25-31.
[współredaktorzy: Anna Łabno, Bogumił Szmulik] Ankieta konstytucyjna 2017 rozpisana przez Prawo i Sprawiedliwość w dwudziestolecie uchwalenia Konstytucji RP, Warszawa : PiS, 2018, ss.261

 

Rok 2019

 

Factor ifluencing the regulation of human rights in EU and its members states, 2019. La Albolafia : Revista de Humanindades Y Cultura. Revista científica digital de periodicidad cuatrimestral, s.15--26.

Legal opinion on the analysis of the changes to the act on the Constitutional Tribunal and of the changes in the make-up of the Constitutional Tribunal in the light of the fundamental values of a democratic state of law lying at the base of the European Union, in particular article 2 of the treaty on the European Union, 2019. La Albolafia : Revista de Humanindades Y Cultura. Revista científica digital de periodicidad cuatrimestral, s. 51--60.